Odpowiedzi

2010-03-14T18:04:38+01:00
Wyjaśnij swoimi słowami, na czym polega nabycie obywatelstwa zgodnie z zasadą „krwi”, a na czym zgodnie z za- ..... wojewody, przedstawiciela rządu w twoim województwie ... Na poziomie województwa spotykają się dwie struktury władzy publicznej – rządowa i ... oraz formułę ślubowania, a następnie wypisz w punktach ...
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:40:20+01:00
Jeśli chodzi o rząd w Polsce jest to Rada Ministrów.
Kompetencje Rady Ministrów:
* wykonywanie ustaw i prawo inicjatywy ustawodawczej
*wykonywanie rozporządzeń
*kontrolowanie i koordynowanie prac organów administracji państwowej;
*uchwalanie projektu budżetu i kierowanie jego wykonaniem
*ochrona interesów skarbu państwa
*zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego
*sprawowanie ogólnego kierownictwa w stosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi
*zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego kraju i ogólne kierowanie obronnością

Premier- prezes Rady Ministrów:
*stoi na czele rządu
*kieruje i organizuje pracę rządu
*koordynuje i kontroluje pracę członków rządu
*kieruje pracą terenowych organów administracji
*sprawuje nadzór nad samorządem

Administracja rządowa w województwie dzieli się na:
-administrację zespoloną- organy podporządkowane bezpośrednio wojewodzie, np. straż wojewódzka
- administracje niezespoloną- organy podlegające poszczególnym ministrom, np.urzędy skarbowe, komendy policji
(na czele rządu władzy lokalnej stoi powołany przez premier wojewoda
Do niego należy:
* wykonywanie zadań zleconych przez rząd
*reprezentowanie rządu wobec samorządów
*sprawowanie nadzoru nad samorządem)
9 4 9