Odpowiedzi

2009-03-21T08:28:15+01:00
Polska obecnie liczy ok 38 milionów. Daje nam to średnią gęstość zaludnienia 122 osoby na km² (w miastach około 1105, na terenach wiejskich 50). Ludność miejska stanowi 61,5% ogółu populacji i jej udział stopniowo się zmniejsza. Polska pod względem ludności zajmuje 30 miejsce na świecie. Jeżeli chodzi o narodowościowość, to Polacy w Polsce stanowią ok. 97% populacji. W wyniku zmian terytorialnych i migracji mas, po II wojnie światowej Polska stała się krajem jednolitym etnicznie. Obecnie czynnikiem kształtującym liczbę ludności zamieszkującą tereny polskie jest przyrost naturalny. Obecnie przyrost kształtuje się na poziomie 1 promila, kiedy od początku lat 90-tych wykazywał tendencję spadkową. Najniższe wartości tego wskaźnika były właśnie w okresie powojennym (po II wojny światowej). W roku 1956 przyrost naturalny osiągną rekordową wartość tj 20 promili. Między 1950 a 1960 rokiem miał miejsce stan nazwany wyżem demograficznym. Przyczyną takiego wyżu było oddziaływanie czynników które hamowały liczbę urodzeń w okresie wojennym. Do czynników możemy zaliczyć między innymi, stałe zagrożenie życia lub zdrowia, niepewność losów, destabilizacja gospodarcza i polityczna. Najwyższy przyrost naturalny wykazują słabo zurbanizowane regiony Polski Północno-Wschodniej i południowo-wschodniej. Wysoki przyrost w Polsce Północnej i Zachodniej wynika z powojennego zasiedlania tych ziem przez ludność przeważnie bardzo młodą. Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym czynnik przyrostu naturalnego są migracje zagraniczne. W związku ze złą sytuacją w Polsce, ludność przemieszczała się do krajów, gdzie możliwe było bezpieczne prowadzenie życia i tworzenia rodziny. Przyrost naturalny i migracje zagraniczne, w głównej mierze kształtują przyrost naturalny ludności kraju. Zmiany struktury gospodarki w latach 90-tych związane były z transformacją gospodarczą kraju, które to spowodowały upadek wielu zakładów pracy, w tym PGR(Państwowych Gospodarstw Rolnych). W wyniku tego odnotowaliśmy znaczne spadki zatrudnienia w przemyśle i w rolnictwie. Zmiany te wywierały znaczny wpływ na gospodarkę w III sektorze. Wzrost zatrudnienia w usługach wyspąpił w Polsce głównie w handlu, bankowości i gospodarce komunalnej. Łacznie jest to 40% ogółu zatrudnionych. Efektem przemian zachodzących w Polsce jest ujawnienie się bezrobocia, które to w 1994 wyniosło ok. 3mln. Wysokość bezrobocia mierzymy za pomocą stopy bezrobocia. Jest to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności mogących pracować (aktywnych zawodowo)
7 4 7