Odpowiedzi

2010-03-14T19:35:24+01:00
ZALETY DEMOKRACJI :
-Gwarancja udziału pełnoletnich obywateli w życiu społecznym i politycznym
-Gwarantuje obywatelom wolność
-W demokratycznym kraju obywatele mają wpływ na rządy.
-Władza jest sprawowana przez przedstawicieli społeczeństwa, zgodnie z wolą większości, wyrażaną najczęściej poprzez różne formy głosowania.
-Prawa oraz wolności obywateli państw demokratycznych podlegają ochronie, a ich naruszenie jest karalne.
-Obywatele demokratycznego państwa wpływają na rządy sprawowane zarówno w środowisku lokalnym, np. we wsi czy w dużym mieście, jak i w całym kraju.
-Zapewnia największy- w porównaniu z innymi ustrojami państwowymi -zakres praw przysługujących każdemu człowiekowi. Najważniejsze z nich: prawo do życia, wolności i własności, określa się jako PRAWA CZŁOWIEKA.
-Prawa przysługują wszystkim ludziom, niezależnie od pochodzenia, narodowości, rasy czy płci. Są także niezbywalne, czyli nie wolno z nich zrezygnować, oraz nienaruszalne - nikt nie może ich odebrać czy ograniczyć.
-Prawo do bezstronnego sądu
-Prawo do ochrony życia
-Zakaz stosowania tortur oraz okrutnego i poniżającego traktowania
-Równość wszystkich obywateli wobec prawa
-Prawo nietykalności osobistej i zapewnienie bezpieczeństwa
-Prawo do prywatności
-Wolność myśli, sumienia i religii
-Wolność zrzeszenia się
-Prawo do obywatelstwa
-Wolność zgromadzeń, np. prawo do organizowania pokojowych manifestacji
-Prawo do uczestniczenia w życiu publicznym (m.in.:prawo wyborcze, prawo do informacji o działalności władz i instytucji państwowych, prawo inicjatywy ustawodawczej)
-Prawo do ochrony zdrowia
-Prawo do ochrony własności
-Swoboda działalności gospodarczej
-Wolność wyboru zawodu i miejsca pracy
-Prawo do nauki i bezpłatnego uczenia się w szkołach publicznych
-Prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym

WADY DEMOKRACJI:
-Liczniejsza część społeczeństwa nie zawsze podejmuje właściwe decyzje
-Mniejszość musi się podporządkować
-Niedoskonałość środków
-Powolność działania władzy
-Nie zawsze na stanowiskach są odpowiedni ludzie
-Częste konflikty władzy