Odpowiedzi

2010-03-14T20:46:45+01:00
-wysoka średnia temperatura roczna
-wczesna wiosna
-krótkotrwała zima
-ciepłe lato i najdłuższy w Polsce okres wegetacyjny (230 dni)
-opady na terenie Niziny Śląskiej to około 250 mm w chłodniejszych miesiącach
- od listopada do kwietnia oraz średnio 450 mm
GLEBA:zbudowana jest z
-piasków
- żwirów
-iłów
-glin
- gleby płowe
-gleby bielicowe
-brunatne
-czarne ziemie
-oraz głazów
RZEŻBA TERENU
-Falisty oraz pagórkowaty, mogą występować niewielkich rozmiarów -niskie górki.
-Krajobraz jest staroglacjalny
-Wwstępuja także ozy, kemy i wzgórza morenowe
15 4 15
2010-03-14T20:52:37+01:00
WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA:
*Mało stabilne warunki klimatyczne, niezbyt duże opady atmosferyczne i ich niekorzystny rozkład w ciągu okresu wegetacyjnego, przymrozki
*niekorzystna struktura jakościowa gleb, przewaga gleb średnio i mało żyznych
*małe zagrożenie wietrzną i wodną erozją gleb(ok. 28% użytków rolnych)
*sprzyjające ukształtowanie powierzchni(płaskie niziny i wzniesienia o małym nachyleniu stoku)
*zróżnicowane warunki naturalne przestrzeni rolniczej- kształtowanie urozmaiconych struktur zasiewów


Nizina Śląska i przedgórze Sudeckie- bardzo korzystne warunki naturalne dla rolnictwa, przeważają tereny płaskie i nieznacznie nachylone. Na S od Wrocławia rozciąga się kompleks czarnych ziem a na N kompleks gleb brunatnych na iłach i glinach. W rejonie Opola występują głębokie niziny, a w dole Odry rozległe mady. Na przedgórzu sudeckim występują gleby brunatne i płowe na lessach i glinach na płaskowyżu głubczyckim czarnoziemy na lessach. Na przedgórzu Sudeckim średnie temp roczne dochodzą do 7,5-8,0C, roczne amplitudy temp ok. 20-21C. Okres wegetacyjny trwa ok. 200-210 dni średnie opady atmosferyczne zależne są od wysokości i ekspozycji stoków(600-800mm). Na nizinie śląskiej średnie temp roczne dochodzą do 8,5C i podobne amplitudy okres wegetacyjny ok. 220 dni zima jest krotka w nietrwała pokrywą śnieżna. Opady atmosferyczne 600-700mm i są nieco wyższe na E, na W występują deficyty wody. Gospodarstwa duże i średnie uprawia się buraki cukrowe, rzepak, chmiel, tytoń, len.
11 3 11