Przetłumacz na polski
Task: You have recently read an article in your local newspaper about the fact that many people do not use the town library. Write a letter to the newspaper suggesting ways of attracting more people to the library.
In the letter you should give possible reasons why people do not use the library. You should include suggestions for improving existing facilities and providing new services.
To the Editor
Dear Sir or Madam
Several days ago your newspaper reported a surprisingly low attendance in the local libraries. It has been reported that very few people take the opportunity to read books for free. I decided to express my view on this problem and suggest some possible solutions as I feel there are some obvious reasons why so few of the town’s inhabitants visit libraries.
First of all, almost all adults have nine-to-five jobs, hence they simply do not have enough time to go to the library which is usually closed when they get back from their offices or factories. Besides, teenagers who take up part-time jobs or additional courses also are not able to visit the library between 10 a.m. and 3 p.m.
Secondly, libraries in our area do not provide such a wide range of books as they claim. Very often they are not able to offer basic books from school’s reading lists. Nor are they able to attract people fond of well-known, contemporary writers. Last week, for instance, I could not find any of Kurt Vonnegut’s titles in the library next to my house.
The purpose of my letter though, is not to complain but to point out what can be done in order to change the present situation. First of all, I would change the opening hours. If libraries in the town were open from 10 a.m. until 8 p.m., more people would be able to come and borrow some books.
I would also suggest that all libraries ensure they have books of every kind, ranging from fiction to biographies. A wide choice of reading would inevitably attract many new visitors.
It may also be a good idea to organize some free lectures, slide shows or film projections to arouse people’s interest in literature and broaden their knowledge about famous writers.
All in all, I feel that improvements like those mentioned by me in this letter will make inhabitants of the town visit libraries more often. I hope you will print my suggestions in your newspaper together with opinions of other readers.
Yours faithfully
XYZ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T21:32:12+01:00
Zadanie: Niedawno przeczytałeś artykuł w lokalnej gazecie o tym, że wiele osób nie korzysta z biblioteki miasta. Napisz list do gazety sugeruje sposoby na przyciągnięcie większej liczby ludzi do biblioteki.
W liście należy podać możliwe powody, dla których ludzie nie korzystają z biblioteki. Powinieneś wymienić pomysły na ulepszenie istniejących obiektów i tworzenia nowych usług.
Do redakcji
Szanowni Państwo
Kilka dni temu gazety odnotowały zaskakująco niska frekwencja w lokalnych bibliotekach. Zanotowano, że niewiele osób korzysta z możliwości czytania książek za darmo. I postanowił wyrazić swoje zdanie na temat tego problemu i zaproponować kilka możliwych rozwiązań, ponieważ uważam, że niektóre z oczywistych powodów, dlaczego tak niewielu mieszkańców miasta odwiedzenia bibliotek.
Przede wszystkim, prawie wszystkich dorosłych z dziewięciu do pięciu miejsc pracy, a więc po prostu nie mają czasu pójść do biblioteki, która jest zazwyczaj zamknięty, gdy powrócą z ich biur lub fabryk. Poza tym, nastolatków, którzy zajmują niepełnym wymiarze czasu pracy lub dodatkowe kursy też nie są w stanie znaleźć w bibliotece od 10 rano i 3 pm
Po drugie, bibliotek w naszym regionie nie przewidują takich wielu książek, jak twierdzą. Bardzo często nie są w stanie zapewnić podstawowych książek szkolnych lektur. Nie są one w stanie przyciągnąć ludzi lubiący dobrze znanych, współczesnych pisarzy. W ubiegłym tygodniu, na przykład, nie mogłem znaleźć żadnych tytułów Kurt Vonnegut w bibliotece obok mojego domu.
Celem mojego listu jednak nie narzekać, ale zwrócić uwagę na to, co można zrobić, aby zmienić obecną sytuację. Przede wszystkim, chciałbym zmienić godziny otwarcia. Jeśli bibliotek w mieście były otwarte od 10 rano do 8 pm, więcej ludzi będzie w stanie przyjść i wypożyczyć kilka książek.
Chciałbym również sugerują, że wszystkie biblioteki zapewnienia im książek każdego rodzaju, od fikcji do biografii. Szeroki wybór czytania nieuchronnie przyciąga wielu nowych użytkowników.
Może być również dobrym pomysłem zorganizować jakieś wolne wykłady, pokazy slajdów i projekcje filmów na zainteresowanie ludzi w literaturze i poszerzyć swoją wiedzę na temat znanych pisarzy.
Podsumowując, uważam, że poprawa jak wymienione przeze mnie w niniejszym piśmie pozwoli mieszkańcom bibliotek odwiedzenia miasta częściej. Mam nadzieję, że moje sugestie druku w gazecie wraz z opiniami z innymi czytelnikami.
Z poważaniem
XYZ