Możecie to przetłumaczyć na angieslki?
Błagam
*


Mam nadzieję, że nikomu nie muszę przedstawiać zespołu The Beatles. To tak jakbym przedstawiała Amerykanom Georg’a Busha, tak całem światu nie trzeba mówić kim byli Beatles’i. Czwórka z Liverpoolu, bo tam narodził się zespół ,jest uważana za największy w osiągnięciach muzyczny zespół na świecie.
POCZĄTKI LEGENDY
Nazwę zespołu przypisuje się dwom beatlesom -Lennonowi oraz Sutcliffe'owi, którzy w kwietniu 1960 zaproponowali ją McCartneyowi oraz Harrisonowi. Następnie dołączył do nich perkusista Best, który po niedługim czasie został wyrzycony z zespołu i zastępiony innym muzykiem – Ringo Starrem. Wtedy chłopcy z Liverpool’u byli uważani za niepokornych. Swoje losy postanowili związać z wytwórnią Decca Record, która mimo wszystko nie podpisała z nimi kontraktu. Do dziś uważa się, że jest to największa pomyłka jaką mogli popełnić przedstawiciele wytwórni. Muzycy w odwecie podpisali kontrakt z EMI. Wtedy także zmienili styl - z ‘niegrzecznych’ mężczyzn zmienili się w dobrodusznych chłopców. Byli zupełnym przeciwieństwem innej legendy która powstała w 1960 roku – The Rolling Stones.

‘DZIKA’ POPULARNOŚĆ
Nie trzeba było długo czekać by Beatles’i osiągnęli międzynarodowy sukces. Zaraz po nagraniu pierwszej płyty w 1963 roku zatytułowanej „Please Please Me” zespół stał się bardzo popularny, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Ich piosenki zaczeły oblegać listy przebojów, w tym tej najważniejszej – Billboardu. W kwietniu ich pięć piosenek było na pierwszych pięciu miejscach. Takiego rekordu nikt do tej pory nie osiągnął i nie zamierza się by ktoś go pobił. Jak na razie najbliżej do prześcignienia Beatlesów miał raper 50 Cent z trzema piosenkami.
Na koncerty złotej czwórki przychodziły tłumy, nie było w tamtych czasach osoby która nie słuchała piosenek tej grupy. Beatles’i zaczeli również zawierać znajomości z innymi legendami- Jimim Hendrixem, Elvisem Presley’em (z którym potem zaprzestali kontaktów gdyż okazało się, że Presley wspierał CIA w tym aby blokować zespół w USA), Bobem Dylanem.

SZYBKI ROZPAD ZESPOŁU
Ponieważ, na koncertach Beatles’ów fanki były bardzo głośno, kapela musiała zaprzestać koncertów. Ostatni zagrali 29 sierpnia, 1966 roku w Candlestick Park, w San Francisco. Postanowili wtedy zająć się nagrywaniem piosenek w jak najlepszej jakości, jednak te chwile nie trwały długo – zmarł menadżer grupy. Członkowie zespołu nie mogli się porozumieć i zaczęły się pojawiać konflikty między muzykami. Chcoć jeden z nich- George Harisson, próbował załagodzić sytuację, to jego wysiłek poszedł na marne – 10 kwietnia 1970 została podana oficjalna wiadomość, że The Beatles rozwiązują zespół, zaprzestają wspólnej działalności, i co niektórzy z nich zaczynają solowe kariery.
TAJEMNICE, PYTANIA I ZAGADKI
The Beatles to zespół pełen tajemnic i pytań bez odpowiedzi. Wiele razy zadawano sobie pytanie, czy zespół reaktywuje się. Choć niektórzy byli pewni, że tak się stanie, to ich wątpliwości rozwiała tragiczna śmierć Johna Lennona. Jest ona uważana za jedną z najbrutalniejszych w show-biznesie. 8 grudnia 1980 muzyk został zastrzelony przed własnym domem w Nowym Jorku. Wtedy już chyba wszyscy byli pewni, ze Beatles’i znów zaczna razem grać.
The Beatles to zdecydowanie najsłynniejszy zespół na świecie. Mimo,że grali niezbyt długo a rozpad nastąpił wiele lat temu to ich płyty nadal się świetnie sprzedają a ludzie o nich pamiętają. Zespół jest legendą, która nigdy nie umrze. W dzisiejszym świecie, pełnym muzyki niezbyt ambitnej, każdy powinien znaleźć czas by wysłuchać piosenek, które zmieniły życie niejednego człowieka.

SKŁAD ZESPOŁU:
- John Lennon,
- Ringo Starr,
- George Harrison,
- Paul McCartney .

DYSKOGRAFIA:
- Please Please Me,
- With The Beatles,
- A Hard Day's Night ,
- Beatles for Sale,
- Help!,
- Rubber Soul,
- Revolver,
- Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band,
- Magical Mystery Tour,
- The Beatles,
- Yellow Submarine,
- Abbey Road,
- Let It Be.

1

Odpowiedzi

2010-03-14T23:20:50+01:00
I hope no one I present the Beatles. It's as if I present to the Americans Georg'a Bush inch of the world so you do not need to say who they were Beatles'i. Four from Liverpool, where she was born band, is considered the greatest musical achievements in the band in the world.
FIRST LEGENDS
Name of the team assigned to the two-Lennon and the Beatles Sutcliffe'owi, who in April 1960 and offered her McCartneyowi Harrison. Then they were joined by drummer Best, who after a short period of time was discarded and replaced another musician - Ringo Starr. Then the boys from Liverpool were considered to be rebellious. Decided to tie its fate to the Decca Record, which is still not signed a contract with them. To this day it is believed that this is the greatest mistake we can commit the representatives of the studio. Musicians in retaliation, they signed with EMI. And also changed the style - the 'naughty' men turned into good-natured boys. They were a complete opposite of another legend, which was founded in 1960 - the Rolling Stones.

'WILD' POPULARITY
You do not need to wait long to Beatles'i achieved international success. Shortly after recording their first album in 1963 entitled "Please Please Me" the band became very popular, especially in the United States. Their songs began to besiege the charts, including the most important - Billboard. In April, the five songs were the first five places. Such a record, no one has so far not reached and there will be someone to beat him. So far the closest to the Beatles had prześcignienia rapper 50 Cent with three songs.
Gold four concerts crowds came, it was in those days people who did not listen to songs of this group. Beatles'i also began to include knowledge of the other legends-Jimi Hendrix, Elvis Presley (with whom contact had ceased since then it turned out that Presley supported the CIA to block the team in the USA), Bob Dylan.

FAST breakup of
Since, at concerts Beatles'ów female fans were very loud, the band had to stop the concerts. Last played August 29, 1966 year in Candlestick Park in San Francisco. Then decided to take a recording of songs in the best possible quality, but these moments did not last long - he died the group manager. Team members could not agree, and began to show conflicts between the musicians. Chcoć one of them-George Harrison, tried to calm the situation, his efforts went in vain - 10 April 1970 he became the official message given that solved the Beatles band, no longer the common activity, and what some of them begin careers.
MYSTERIES, QUESTIONS AND RIDDLES
The Beatles is a team full of mysteries and unanswered questions. Many times, asked himself the question whether the band was reactivated. Although some were sure that this happens, their doubts dispelled the tragic death of John Lennon. It is considered one of the most brutal in show business. December 8, 1980 musician was gunned down in front of their house in New York. Then I save all of them were sure that Beatles'i start to play together again.
The Beatles are by far the most famous band in the world. Although they played too long and the collapse occurred many years ago that the board continues to sell well and people remember them. The band is a legend that will never die. In today's world, full of music not too ambitious, one should find the time to listen to the songs that changed the lives of many a man.

COMPOSITION OF TEAM:
- John Lennon,
- Ringo Starr,
- George Harrison,
- Paul McCartney.

DISCOGRAPHY:
- Please Please Me
- With the Beatles,
- A Hard Day's Night
- Beatles for Sale,
- Help!,
- Rubber Soul,
- Revolver,
- Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band
- Magical Mystery Tour,
- The Beatles,
- Yellow Submarine,
- Abbey Road
- Let It Be.