Odpowiedzi

2012-08-13T13:30:21+02:00

x²-5x+4=0

x²-x-4x+4=0

x(x-1)-4(x-1)=0

(x-1)(x-4)=0

x-1=0 v x-4=0

x=1 v x=4

 

x²+x+2x+2<0

x(x+1)+2(x+1)<0

(x+1)(x+2)<0

m.z. x=-1, x=-2

Ramiona paraboli ku gorze - wartosci ujemne pomiedzy m.z.

x∈(-1,-2)

 

x³-2x²-9x+18=0

x²(x-2)-9(x-2)=0

(x-2)(x²-9)=0

(x-2)(x+3)(x-3)=0

x=2 v x=-3 v x=3