Odpowiedzi

2010-03-15T14:52:22+01:00
Vstożka=1/3*πr kwadrat*H
V=1/3*π*0,9kwadrat*1,2
V=0,324π m szescinnego

60cm=0,6m
Vkulki=4/3*πr szesciann
V=4/3*π*0,3 szescian
V=0,036π

0,324π : 0,036π = 9

Odp.Można zrobić 9 kulek.
2010-03-15T14:54:12+01:00
Stożek:
h=1,2m=120cm
d=1,8m=180cm
r=90cm
l²=r² + h²
l²= 90² + 120²
l²= 8100 + 14400
l²=22500
l=150
V stożka=pi*r²*h/3
V stożka=pi*8100*120/3
V stożka=324000picm³

Śnieżka:
d=60cm
r=30cm
V kuli= 4/3pi*r³
V kuli=4/3pi*60*60*60
V kuli=288000picm³

V stożka/V kuli=324000/288000=1,125
1,125*1000=1125kulek
Odp.: Można ulepić 1125 kulek.