1.Uzupełnij:
a)Dno atalntyku kształtuje się w wyniku odsuwania sie płyt........... oraz................. i .................
b)Archpelag Wysp Jońskich powstał na wskutek subdykcjii płyty ............ i ............. pod płytę euroazjatycką.

2.Wymień 4 formy pomocy, jakie mogą nieść inne kraje mieszkańcom obszarów dotkniętych trzęsieiem ziemi.
3. Rozpoznaj na podstawie opisu formy terenu powstałe w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowców lub wód polodowcowych.
a) obniżenie o okragłym zarysie, powstawające w górach w miejscu występowania pola firnowego.

B) Falista lub pagórkowata powierzchnia utworzona z gliny morenowej wytapiającej się z lodowca podczas jego wycofywania się.

C) Równina o kształcie stożka, lekko pochylona w stronę przeciwną do czoła lodowca.Zbudowana jest z naniesionych przez wode piasków i żwirów.


4.Wyjaśnij przyczyny różnego ułożenia ramion wydmy parambolicznej i barchan w stosunku do kierunku wiatru.

5.Odszukaj wymienione wybrzeża i rozpoznaj ich typ:

To jest tabelka:(załącznik)
Położenie wybrzeża-*Typ wybrzeza*-charakterystyka lini brzegowej

Południowo-wschodnie wybrzeża Grenalndii-*...*-*..*

6.Uszereguj w odpowiedniej kolejności etapy powstawania atolu koralowego: Rozrastanie się koralowćów na stożku wulkanicznym, osiedlanie się koralowców na stożku wulk., zanurzenie się wyspy pod powierzchnia oceanu, górne warstwy rafy koralowej tworzą pierścień raf zwanych atolenm, tworzen ie sie rafy brzeznej


7.Uzupełnij różnce pomiendzy rzeką górską i nizinną:

A) spadek koryta rzeki nizinnej jest..... od spadku koryta rzeki górskiej.

b) szerokości koryta rzeki Górskiej jest............. od szerokości koryta rzeki nizinnej.

8.Podaj nazwy procesówgenalogicznych na podst. opiosu:
a-rozrastające się korzenie drzew kruszą skałę
b-ziarna piasku uderzają o pow.skały rzeźbiąc ją

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T08:24:48+01:00
1.
a) afrykańskiej oraz północnoamerykańskiej i południowoamerykańskiej
b) filipińskiej i pacyficznej

2. Pomoc finansowa,wojskowa, ratunkowa, wysłanie pożywienia, lekarstw itp.

3.
a) kotły polodowcowe
b) morena denna
c)

4. Barchan w klimacie suchym ramiona wydmy przemieszczają się szybciej, bo są niższe i ziarna piasku pokonują krótszą drogę. wydma paraboliczna w klimacie wilgotnym ramiona wydmy są wilgotne i porasta je roślinność - powoduje to zatrzymanie ruchu ramion.

5. a) wybrzeże typu fiordowe;
b) wybrzeże riasowe;
c) wybrzeże typu fiordowe;
d) wybrzeże szkierowe;

6. zanurzenie się wyspy pod powierzchnia oceanu
osiedlanie się koralowców na stożku wulkanicznym
rozrastanie się koralowców na stożku wulkanicznym
tworzenie się rafy brzeżnej
górne warstwy rafy koralowej tworzą pierścień raf zwanych atolem

7. a) mniejszy
b) mniejsza

8. a) Wietrzenie Fizyczne (biologiczne(mechaniczne))
b) Procesy eoliczne (działalność wiatru)
4 3 4