Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T14:50:04+01:00
Układ biznes planu musi być czytelny i zawierać wszystkie wymagane przez daną instytucję elementy. Nie ma wzoru idealnego jednak pewnych informacji w planie nie sposób pominąć. Układ biznes planu może wyglądać następująco:

1. Strona tytułowa


Twoje imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres, telefon, fax, e-mail, strona internetowa
Logo firmy
Data
2. Spis treści

3. Streszczenie


Cel opracowania biznes planu
Wysokość i przeznaczenie wnioskowanej kwoty
Krótki opis produktów i rynków zbytu z podkreśleniem korzyści dla klienta
Doświadczenie i umiejętności kierownictwa w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia
Główne dane finansowe
Szczegóły na temat strategii wyjścia z inwestycji
Oczekiwana stopa zwrotu oraz czas jej uzyskania, w jaki sposób inwestor skorzysta finansując projekt
4. Opis firmy


Forma prawna
Data rozpoczęcia działalności
NIP, REGON
Historia firmy
Rodzaj i zakres działalności
Misja, cele, zadania
Charakterystyka udziałowców
5. Charakterystyka przedsięwzięcia


Szczegółowy opis produktu lub usługi
Opis technologii
Opis kanałów dystrybucji
Wartość dla klienta i źródła przewagi konkurencyjnej
Posiadane patenty, prawa autorskie
Faza cyklu życia produktu
Cena produktu lub usługi
6. Zarząd i pracownicy


Kwalifikacje zespołu zarządzającego
Wiek, doświadczenie, historia kariery i osiągnięcia zawodowe kadry kierowniczej
Podział zadań i obowiązków pomiędzy poszczególnych członków zarządu
Istotni pracownicy spoza zarządu
Polityka płacowa, zatrudnienia i szkoleń
Doradcy, z pomocy których korzysta firma
7. Analiza rynku


Wielkość rynku oraz jego perspektywy
Charakterystyka branży
Opis segmentów rynku
Nasi klienci (kim są, jakie mają wymagania, kiedy i gdzie kupują)
Opis konkurencji i jej pozycji rynkowej
Bariery wejścia i wyjścia z rynku
8. Strategia marketingowa


Strategia cenowa

Koszt jednostkowy produktu / usługi
Cena u konkurencji
Rabaty


Strategia sprzedaży i dystrybucji

Opis wykorzystywanych kanałów dystrybucji
Partnerzy handlowi (zawarte umowy, zamówienia)
Formy płatności
Usługi posprzedażowe i serwis


Formy reklamy i promocji

Sposoby dotarcia do klienta (ulotki, foldery, billboardy, prasa, internet, radio, telewizja)
Budżet reklamowy (jaki procent od dochodu będzie przeznaczany na reklamę)
Przeprowadzone i planowane kampanie reklamowe
PR (Public Relations) – jak zamierzasz tworzyć pozytywny wizerunek swojej firmy


9. Informacje finansowe


Źródła i przeznacze funduszy
Wykaz środków trwałych
Przewidywane przepływy pieniężne dla pierwszego roku
Analiza progu rentowności
Oczekiwana stopa zwrotu z kapitału
Szczegółowe zestawienie przewidywanych dochodów dla pierwszego roku
Przewidywane nakłady na inwestycje
Historyczne sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata
10. Ocena ryzyka

Analiza SWOT
Metody scenariuszowe
11. Załączniki


Słowniczek terminów
Struktury organizacyjne
Życiorysy członków zarządu i kluczowych pracowników
Opis stanowisk pracy
Wyniki badań rynkowych
Dane patentowe
Rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, bilans
Założenia do prognoz
Listy intencyjne
Kopie umów dzierżawy, kontrakty
Poprzednie projekty i efekty ich realizacji
Lista instytucji finansujących wcześniejsze przedsięwzięcia
Inne dokumenty ważne do oceny firmy
1 5 1