Potrzebuje pilnie opracowania na temat Europy w II połowie XIX w. Dam za nie aż 40 punktów więc mysle że jest warto. Opowiadanie powinno byc dosc długie. Bardzo prosze, o idealnie sforumułowane i inteligentne zdania. Oprawcowanie na poziomie 3 klasy gimnazjum. Pracka oczywiście ma byc wykonana samodzielnie. Bo ze ściągi to wiem ze kazdy moze wiziaść. Więc jeśli ktos skopiuje to zostaje zgloszony automatycznie do administratora :)) No Więc czas START!! Wygrana 40 punktów!!

1

Odpowiedzi

2009-10-26T01:27:28+01:00
@Teorie polityczne
-liberalizm-rozwijał się pod wpływem ścierania się starego i nowego ładu,monarchii,kleru,szlachty i burżuazji,wiary w prawa człowieka-domagał się rozszerzenia praw wyborczych,był przeciwny absolutyzmowi,wysuwał hasła zjednoczeniowe,głosił hasła wolności;liberałami określano w pierwszej połowie XIX w. wszystkich,którzy występowali w obronie konstytucji,wolności osobistej,tolerancji religijnej i wolności prasy;czołowymi liberałami byli:
-Benjamin Constant i Alexis de Tocqueville-uważali,że gwarancją wolności powinno być państwo,"które najmniej rządzi";w państwie liberalnym powinien być trójpodział władzy,zachowane wolności obywatelskie,rozdział Kościoła od państwa,zachowana zasada parlamentaryzmu-tworzenie rządu przez większość parlamentarną;
-Anglik Jeremy Bentham-uznawał,że wszyscy ludzie są równi i stworzył teorię utylitaryzmu mówiąc,że należy dążyć do zaspokajania szczęścia jak największej ilości ludzi;
-John Stuart Mill-uważał,że państwo powinno ingerować w obszary nędzy i czuwać nad sprawiedliwym podziałem dóbr (opieka społeczna)
*leseferyzm-był odmianą liberalizmu w gospodarce,zakładał pełną wolność działania i konkurencję,zakaz ingerencji państwa w stosunki kapitalistyczne-twórcą tej teorii był Adam Smith,
*heglizm (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)-odrzucał systemy demokratyczne i republikańskie jako przykład rozpasanej wolności,która powoduje,że rządzą ludzie nieodpowiedni;idealnym ustrojem jest monarchia konstytucyjna o rozbudowanej i scentralizowanej administracji;według Hegla ważny dla powstania państw był pierwiastek narodowy (ustrój,prawo,religia,obyczaje,nauka)-tylko narody,które mogą udowodnić istnienie swego ducha narodowego są ważne i są "narodami historycznymi"'
*konserwatyzm-uznawał,że monarchia powinna opierać się na tradycji,Kośiele i religii oraz arystokracji;reformy w państwie powinny być przeprowadzane stopniowo;konserwatyści byli zwolennikami państwa policyjnego;czołowymi konserwatystami byli Edmund Burke i Benjamin Disraeli,
*socjalizm polityczny(marksizm)-głosił,że państwo jest instrumentem klasy posiadającej i dlatego władzę powinien przejąć proloretariat i stworzyć państwo sprawiedliwości społecznej;drogą walki powinna być rewolucja proletariacka.Twórcami byli:Karol Marks,Fryderyk Engels

@ Sytuacja narodowościowa w Europie XIX w
*era napoleońska przyniosła Kodeks Cywilny,konstytucję,zniesienie feudalizmu ,ale i ostre bunty przeciw Napoleonowi,co doprowadziło do ujawnienia się ducha narodowego i szowinizmu
*romantyzm i budzenie się świadomości narodowej rodziły postawy buntu przeciw feudalizmowi i dążeniu narodów do samostanowienia
*nowa mapa polityczna Europy po kongresie wiedeńskim i realizacja zasad kongresu wiedeńskiego powodowały pojawienie się opozycji,dążącej do wprowadzenia konstytucji,ograniczenia władzy monarchów,powstania suwerennych państw lub zjednoczenia tych,których utrzymano bezrobocie

@Tajne organizacje
*karbonariusze(węglarze)-dążyli do wyzwolenia narodów;była to organizacja na wzór masonerii;stąd obowiązywały różne wtajemniczenia,znaki i przysięgi;we Włoszech węglarze domagali się zjednoczenia państwa i przeprowadzenia reform społecznych;we Francji Filip Buonarroti chciał utworzenia międzynarodowego ruchu spiskowego w celu obrony demokracji i obalenia istniejącej władzy;
-w latach 1820-21 karbonariusze zorganizowali powstania we Włoszech,Francji,Belgii,Hiszpanii,
-Młoda Europa w 1834r. przez Giuseppe Mazziniego-głosiła hasła wyzwolenia,wolności,zorganizowania rewolucji europejskiej;skupiała Młode Włochy,Młode Niemcy,Młoda Polskę,
-ruch burszów(studentów) w Niemczech-organizował manifestacje,m.in. w 1817r. w Wartburgu,gdzie spalono pruski gorset ułański,austriacką pałkę kapralską i Kodeks Napoleona-jako symbole reakcji,konserwatyzmu i obcych rządów

@Powstanie niepodległej Galicji
*1821r.-greckie tajne organizację zaczęły powstanie na Bałkanach przeciw Turcji,a rok później Grecy zwołali Konstytuantę,uchwalili konstytucję i proklamowali niepodległość- w odpowiedzi Turcy dokonali pogromu Greków w całym państwie-największa masakra Greków w Konstantynopolu-schyłek powstania,Turcy zostali poparci przez wojska egipskie,Greków popierali Europejczycy
-1827r.-Rosja,Anglia,Francja poparły Grecję-rozbicie floty tureckiej pod Navarino
-14.IX.1829r. pokój w Adrianopolu-Grecja uzyskała niepodległość,Rosja otrzymała gwarancję handlu na Morzu Czarnym i u ujścia Dunaju,protektorat nad Mołdawią i Wołoszczyzną oraz kaukaskie wybrzeże Morza Czarnego i Armenię Wschodnią;powiększono granice autonomicznej od 1817r. Serbii,
-1830r.-w Londynie potwierdzono niepodległość Grecji
-1831r.-po wewnętrznych walkach doszło do narzucenia Grecji króla Ottona Wittelsbacha z dynastii bawarskiej,a w 1863r. duńskiego księcia Jerzego I.

@Rewolucja lipcowa we Francji
*1814r. powrót na tron dynastii Burbonów-Ludwik XVIII wydał Kartę Konstytucyjną,na mocy której powołano 2-izbowy parlament,król mianował rząd,wyznaczono wysoki cenzus majątkowy uprawnionych do głosowania,utrzymano Kodeks Napoleona
*ultrasi-rojaliści,którzy powrócili z emigracji,dążyli do przywrócenia starego porządku,odzyskania utraconych majątków,wzmocnili swoją pozycję po wstąpieniu na tron w 1824r. Karola X,przeciwnika ustroju konstytucyjnego
-rewolucja lipcowa- w VII.1830r. Karol X rozwiązał Izbę Deputowanych,wprowadził cenzurę,zaostrzył kary dla opozycjonistów; 27-29.VII 1830r. "trzy chwalebne dni"-bunt ludności Paryża,abdykacja króla,powołanie Ludwika Filipa Orleańskiego na króla Francuzów,zmniejszono cenzus majątkowy,wprowadzono wolność prasy,zwycięstwo liberalizmu gospodarczego

@Niepodległość Belgii- VIII.1830r. powstanie w Królestwie Zjednoczonych Niderlandów zakończyło się zwycięstwem Belgów,którzy 4.X.1830r. ogłosili niepodległość.