1.Podaj założenia teorii struktury związków organicznych.
2.Podaj 4 przykłady przedstawicieli szeregu homologicznego alkanów i alkenów.
3.Wymień grupy funkcyjne pochodnych węglowodorów, nazwij je i podaj po 4 przykłady.
4.Napisz podstawowe reakcje:
a)spalanie etanu
b)eliminacji wody z alkoholu etylowego
c)przyłączanie chloru do etanu

1

Odpowiedzi

2009-10-25T17:22:55+01:00
1. Istnieje podział na związki organiczne i nieorganiczne. Za związki organiczne uważa się wszystkie związki węgla oprócz tlenków węgla, kwasu węglowego i jego soli-węglanów. Większość z nich jest składnikiem żywych organizmów. Tlenki węgla : tlenek węgla(II) i tlenek węgla(IV) kwas węglowy oraz węglany -należą do związków nieorganicznych.

2. Wzór alkanów CnH2n+2
Np. Alkany :
Metan CH4
Etan C2H6
Propan C3H8
Butan C4H10
Alkeny : CnH2N mające wiązanie podwójne

Eten: C2H4
Propen C3H6
ButennC4H8
3.Pochodne węglowodany
Istnieje bardzo wiele związków chemicznych zwanych pochodnymi węglowodorów które oprócz węgla i wodoru zawierają jeszcze inne pierwiastki np tlen Przykładem są alkohole
Alkohole są pochodnymi węglowodorów które mają w cząsteczkach grupę funkcyjną -OH zwaną hydroksylową

np. metan-metanol
etan-etanol
alkan alkanol

Przykłady:
metan(metanol lub alkohol metylowy)
CH3OH
Etan(etanol,alk atylowy)
C2H5OH
Propan(propanol,alh propylowy)
C3H7OH
Butan(butanol)
C4H9OH
4. A)Spalanie całkowite
C2+H4+3O2---> 2CO2+2H2O

Pólspalanie:
C2H4+2O2--->2CO2+2H2O

Nicałkowite:
C2H4+O2--->2C+2H2
b)
C2H5OH+3O2----->2CO2+3H2O