Odpowiedzi

2010-03-15T16:24:52+01:00
O tworzenie bezpiecznej, życzliwej, spokojnej i przyjaznej atmosfery w klasie;

O budowanie więzi koleżeńskich integrujących zespół klasowy;

O uwrażliwienie na drugiego człowieka; uczenie się okazywania uczuć i nazywania ich;

O uświadomienie uczniom, jakim osobom w swoim otoczeniu są bliskie, na kogo mogą liczyć;

O ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy; eliminowanie wulgaryzmów;

O wspólne rozwiązywanie trudności i problemów uczniów poprzez ukazywanie właściwych sposobów postępowania;

O dostarczenie wiedzy o konsekwencjach zachowań agresywnych;

O eliminowanie negatywnych skutków niezdrowej rywalizacji;

O budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych;

O uczenie szacunku do mienia społecznego i prywatnego;

O wzmocnienie poczucia własnej wartości;

O wzbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie;

O rozpoznawanie oznak stresu oraz poznanie sposobów radzenia sobie z nim;

O uczenie się rozpoznawania reguł, jakie obowiązują w określonych sytuacjach społecznych oraz uświadomienie sobie ich sensowności;

O ćwiczenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów za pomocą negocjacji a nie przez przemoc i agresję;

O nabywanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi;

O propagowanie zdrowego stylu życia np.: uprawianie sportu, przestrzeganie zasady fair play, spacery, wycieczki piesze i rowerowe i inne;
1 5 1