Odpowiedzi

2010-03-15T16:29:06+01:00
Jest to system organizacji międzynarodowych funkcjonalnie powiązanych z ONZ na mocy art. 57. Karty NZ: różnego rodzaju organizacje wyspecjalizowane, utworzone na podstawie porozumień zawartych między rządami i posiadające z mocy swych statutów rozległe kompetencje międzynarodowe w dziedzinach gospodarczej, społecznej, kulturalnej, wychowawczej, zdrowia publicznego i innych dziedzinach pokrewnych, będą związane z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

ONZ odgrywa w tym systemie centralną rolę, posiadając uprawnienia koordynacyjne, co ma na celu zapobieżenie dublowaniu prawa i osiągnięciu większej efektywności działania. W tej dziedzinie ONZ jest reprezentowana przez Radę Gospodarczą i Społeczną, która "może uzgadniać działalność organizacji wyspecjalizowanych w drodze porozumiewania się z nimi i udzielania im zaleceń, jak również w drodze udzielania zaleceń Zgromadzeniu Ogólnemu i członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych" (art. 63 ust. 2 Karty NZ).

Ponadto z ONZ są związane inne organizacje o charakterze powszechnym, m.in.:

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA)
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T16:29:49+01:00
ORGANIZACJE !!!!!

Podstawowe organy ONZ
• Zgromadzenie Ogólne – tworzą je wszystkie państwa
• Rada Bezpieczeństwa zagrożony obszar.
• Rada Gospodarczo-Społeczna
• Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – rozstrzyga spory, w których stronami mogą być wyłącznie państwa.

- Pomocnicze organy ONZ
• Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP)
• Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska .
• Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) –
• Światowy Program Wyżywienia (WFP)

- Organizacje (agendy) wyspecjalizowane
• UNECSO
• FAO
• WHO
• IAEA
• IMF
• ILO

ONZ pomaga w wymieniony wyżej sposób

CELE I ZADANIA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
Sprecyzowane w Karcie to:
· Utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego
· Rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy narodami, opartych na poszanowaniu zasady równouprawnienia i stanowienia narodów o sobie
· Nawiązanie międzynarodowej współpracy przy rozwiązywaniu zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również przy popieraniu i zachęcaniu do poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód dla wszystkich bez różnicy płci, języka lub religii
· Mając na uwadze stworzenie warunków stałości i dobrobytu, które są niezbędne do pokojowych i przyjaznych stosunków między narodami Narody Zjednoczone będą popierały: podnoszenie stopy życiowej, pełne zatrudnienie oraz warunki postępu i rozwoju gospodarczego, społecznego jak również współpracę kulturalną i oświatową
_____________________

Liczę na naj . :D