Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T18:12:19+01:00
W Polsce do połowy XVIw. władzę sprawowali królowie z dynastii Jagiellonów. W 1572 r wygasła dynastia jagiellońska i zdecydowano się na wybór króla w wolnej elekcji, tak oto na decyzję, kto będzie władcą miał wpływ każdy szlachcic. Nowo wybrany król Henryk Walezy musiał oddać szlachcie część władzy, zobowiązując się do przestrzegania licznych praw i przywilejów nadanych szlachcie. Mieli oni duży udział w rządzeniu państwem, współdecydowali o losach kraju. w ten sposób wykształciła się demokracja szlachecka, która jednak przerodziła się w anarchię, doprowadzając do upadku państwa polskiego tzn. kolejnych rozbiorów. Konstytucja 3 maja w 1791r doprowadziła do zniesienia ?liberum veto?, co umocniło władzę króla. Polska jednak odzyskała niepodległość dopiero po I wojnie światowej w 1818 r.W listopadzie 1918r w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej na czele z Ignacym Daszyńskim. W wydanym manifeście do narodu określono ustrój odradzającego się państwa polskiego jako republikę demokratyczną i zapowiedziano wybory do sejmu. Od 22 listopada Naczelnikiem Republiki Polskiej został Józef Piłsudski. W 1921 uchwalono w Polsce konstytucję, której Ar 2 głosił, że ?Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu?. Władzą ustawodawczą jest sejm i senat, wykonawczą Prezydent Rzeczpospolitej, ministrowie oraz niezawisłe sądy. Powstało wówczas również Zgromadzenie Narodowe, czyli połączony sejm i senat. W 1926 r znowelizowano konstytucję wzmacniając władzę wykonawczą tzn. władzę prezydenta i rządu, kosztem ustawodawczej-parlamentu. W kwietniu 1935r w Polsce zaczęła obowiązywać nowa konstytucja dająca prezydentowi władzę nad rządem, Sejmem, Senatem, sądami i siłami zbrojnymi czyniąc go odpowiedzialnym za losy państwa ?wobec Boga i historii?. Miała ona antydemokratyczny charakter. We wrześniu 1939 r wybuchła II wojna Światowa która, trwała do 1945 r. Od roku 1945 władzę sprawuje PZPR państwo otrzymuje nazwę Polska Ludowa. Władze PZPR pod kontrolą ZSRR prowadzą politykę izolacji państwa polskiego na arenie międzynarodowej, a wewnątrz kraju rozciągają coraz większą kontrolę nad różnymi dziedzinami życia społecznego. W Polsce w 1980 r powstała organizacja opozycyjna w stosunku do władz o nazwie ?Solidarność" W 1989 r w Gdańsku w wyniku obrad ?Okrągłego Stołu? podpisano porozumienie przewidujące przeprowadzenie wolnych wyborów do sejmu i Senatu. Obrady ?Okrągłego Stołu? pozwoliły przejść od systemów komunistycznych do demokratycznych rządów. Rozpoczął się okres III Rzeczpospolitej trwającej do czasów obecnych.

Mam nadzieję że pomogłem. xD