Odpowiedzi

2010-03-15T20:41:30+01:00
Konstytucja kwietniowa Konstytucja marcowa
Zasady ustrojowe Ustrój prezydencko-autorytarny system rządów w demokracji charakteryzujący się rygorystycznym podziałem (separacją) władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz połączeniem funkcji prezydenta i szefa rządu. W myśl tych zasad prezydentowi (jako organowi władzy wykonawczej) przysługuje pełnia władzy wykonawczej, oraz zwolnienie z odpowiedzialności przed parlamentem - pozbawiony zostaje jednak możliwości ustawodawczych. Wprowadzała ustrój demokratycznej republiki parlamentarnej - system parlamentarno-gabinetowy, w której władzę zwierzchnią sprawował naród przez organy w trójpodziale władzy.
Prawa polityczne Prawa wyborcze czynne:· na Sejm: 24 lat · do Senatu: 30 lat Prawa wyborcze bierne:· na Sejm: 30 lat · do Senatu: 40 lat Prawa wyborcze czynne:· do Sejmu: 21 lat · do Senatu: 30 lat Prawa wyborcze bierne:· do Sejmu: 25 lat · do Senatu: 40 lat
Sejm i Senat Sejm-208 posłów Senat-96 senatorów Parlament miał być wybierany co 5 lat w wyborach czteroprzymiotnikowych –nieproporcjonalnych, 1/3 senatorów mianował prezydent Sejm sprawował funkcje ustawodawcze, uchwalał budżet i podatki, kontrolował działalność rządu (mógł żądać ustąpienia rządu, pociągać premiera do odpowiedzialności konstytucyjnej). Władza nie należała do Sejmu. Sejm - 444posłów i Senat 111 - senatorów (z głosem ostatecznym Sejmu), obie izby obradujące jednocześnie to Zgromadzenie Narodowe.Parlament wybierany miał być co 5 lat w wyborach pięcioprzymiotnikowych. Senat, jako izba wyższa, nie miał inicjatywy ustawodawczej, miał natomiast prawo veta zawieszającego, czyli wstrzymania projektu ustawy na 60 dni. Sejm mógł uchwalić wstrzymaną przez Senat ustawę kwalifikowaną większością 11/20 głosów. Parlament maił także prawo udzielenia amnestii w drodze ustawodawczej.Parlament mógł być rozwiązany przed końcem kadencji przez Sejm lub prezydenta za zgodą 3/5 Senatu.
4 5 4