Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T09:12:04+01:00
Rzym został założony wród siedmiu wzgórz, w krainie nazwanej w starożytnoci Lacjum, zamieszkiwanej przez mówicych po łacinie Latynów. Według legendy Rzym założyli dwaj bracia Remus i Romulus, którzy w dzieciństwie cudem uniknęli mierci. Kiedy ich dziadek stracił władzę w Lacjum, jego następca nakazał włożyć dzieci do kosza i wrzucić do Tybru. Na szczęcie fala wyrzuciła koszyk na brzeg, a chłopców odnalazła i wykarmiła pewna wilczyca. Kiedy obaj doroli, przywrócili tron swemu dziadkowi i założyli now stolicę. Przy wytyczaniu jej granic pokłócili się jednak i Romulus zabił Remusa. Nowe miasto zostało nazwane Roma, od imienia Romulusa.
Pocztkowo Rzymem rzdzili królowie. Historycy nie s pewni, ilu ich było naprawdę i jakie nosili imiona. Sami Rzymianie uważaj, że miastem władało kolejno siedmiu królów. Pierwszym miał być Romulus, który jak głosi legenda był też założycielem Rzymu. Ostatnim królem miał być Tarkwiniusz Pyszny, wygnany przez Rzymian z powodu swych okrutnych i niesprawiedliwych rzdów. Od tej pory władza w miecie należała do obywateli. Ten nowy sposób rzdzenia nazwano republik. Słowo republika (po łacinie res publica) znaczy dosłownie: rzecz publiczna, czyli wspólna wszystkim obywatelom.

O najważniejszych dla państwa sprawach decydowało zgromadzenie obywateli. Obywatele nie dyskutowali jednak nad przedstawionymi im projektami ustaw ani nie mogli do nich wprowadzać zmian. Wybierali urzędników, ale nie proponowali kandydatów na urzędy. Głównym organem rzdzcym w republice rzymskiej był senat, czyli rada, w której zasiadali dożywotnio byli urzędnicy. Senatorowie przyjmowali posłów obcych państw, zawierali traktaty i przygotowywali uchwały, pod-dawane póniej pod głosowanie na zgromadzeniu. Do najwyższych godnoci zaliczano w Rzymie urzd konsula. Dwaj konsulowie, wybierani na roczne kadencje, dowodzili wojskiem w czasie wojny. Sdy w miecie i na terenie Italii sprawowali pretorzy. Ważn rolę odgrywali też trybuni ludowi; ich głównym zadaniem była obrona biedniejszej ludnoci przed samowol wysokich urzędników. Raz na pięć lat wybierano w Rzymie cenzora, który sporzdzał listę członków senatu. Jeżeli uznał, że kto nie przestrzega surowych rzymskich obyczajów, mógł go usunć z grona senatorów. W wyjtkowych sytuacjach (mierć konsulów, trudna sytuacja w kraju, klęska na wojnie) na okres szeciu miesięcy powoływany był dyktator. Rzymianie nie mogli odwoływać się od jego decyzji do zgromadzenia.
Władza cesarstwa rzymskiego opierała się na potędze oddziałów wojskowych legionów, z których każdy liczył około 5 tysięcy zawodowych żołnierzy zwanych legionistami. Byli oni znakomicie wyszkoleni, a ich uzbrojenie składało się z włóczni, tarczy i obosiecznego miecza. Na pocztku do rzymskiej armii należeli głównie rolnicy, którzy okazali się wyjtkowo dobrymi żołnierzami.

Oktawian został pierwszym rzymskim cesarzem i został mu przyznany tytuł Augusta oznaczał on, że nowym władc opiekuj się bogowie. Po zakończeniu walk, nowy cesarz ogłosił pokój w całym wiecie rzymskim (pax roma pokój rzymski). Pełnia władzy w państwie należała do niego, lecz jednak okazywał on szacunek republikańskim urzędnikom i instytucjom. Pozwolił też wierzyć senatorom, że żdzom razem z nim. Twierdził bowiem, że jest jedynie pierwszym obywatelem. Jego następcy poszli wytyczon przez niego drog i stopniowo umacniali władzę cesarza. Nie zwoływano już zgromadzeń ludowych, bo cesarz sam ustanowił, kto ma objąć jaki urząd. Uporzdkowany został system zarzdzania prowincjami. Namiestnicy nie mogli już dowolnie obciżać ludnoci podatkami. Cesarz oczekiwał od nich, że zapewni spokój w prowincjach, a osignięcie tego celu wymagało poszanowania praw miejscowej ludnoci. Bezpieczeństwa na granicach strzegła armia zawodowa. Żołnierze otrzymywali wynagrodzenie za swoj służbę. Legiony składały się tylko z rzymskich obywateli, ale mieszkańcy prowincji mogli służyć w oddziałach pomocniczych. Po zakończeniu służby otrzymywali w nagrodę obywatelstwo rzymskie.

Moim zdaniem korzystniejszym ustrojem dla najbiedniejszych było cesarstwo. W tym ustroju mieli wiele więcej praw niż w republice.

64 4 64