Trzeba napisać kilka zdań. Pomocy Bardzo potrzebne:)
Polecenie:
Write optimistic and pessimistic predictions about life in thirty years' time. Describe the present situation if you use be going to. Think of these things.
To oznacza - tłumaczenie:
Napisz optymistyczne i pesymistyczne przewidywania co do życia za trzydzieści lata. Opisywać obecną sytuację jeśli używasz być pójściem aby. Pomyśl o tych rzeczach.

Słówka które muszą być użyte:
books, climate, the environment, the family, the Internet, inventions, newspapers, studies, telephone, transport, work
Tłumaczenie:
książki, klimat, środowisko, rodzina, Internet, wynalazki, gazety, nauki, telefon, transport, praca
PRZYKŁADY:
I don't think there will be newspapers.
The Internet is going to be the most important way of communicating - already many people use email rather than the phone or letters.

Proszę tu macie też tłumaczenie tych przykładów powyżej:
Nie myślę tam być gazetami.
Internet zamierza być najważniejszą drogą komunikowania - już wielu ludzi korzysta z e-mailu a nie telefonu albo listów.

TYLE MOGĘ POMÓC PROSZĘ BARDZO O POMOC:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T17:50:42+01:00
Books, climate, the environment, the family, the Internet, inventions, newspapers, studies, telephone, transport, work

1. I think people will read ebooks only - myślę że ludzie będą czytali tylko ebooki

2. I think the climate will change and there will be warmer - myślę, że klimat się zmieni i będzie cieplej

3. I think that the bigges problem of the natural environment, the ozone hole, will be finaly solved - mysle, ze najwiekszy problem srodowiska naturalnego zostanie wkrotce rozwiazany

4. My cousin is pregnant. My family is going to be bigger! - moja kuzynka jest w ciąży, moja rodzina będzie większa!

5. I think the internet will be the most important means of communication - myślę, że internet będzie najważniejszym środkiem komunikacji

6. I think scientists will make new inventions - myślę, że naukowcy opracują nowe wynalazki

7. I think newspapers will disappear completly - myślę, że gazety całkowicie znikną

8. I love English. I'm going to start English studies when I finish my high school. - kocham angielski. Zamierzam studiować filologie angielską kiedy skończe szkołę średnią.

9. I think telephones will disappear and we will communicate via skype - myślę, że telefony znikną i będziemy się komunikować przez skype

10. I am very fond of animals. In the future I am going to work as a vet - bardzo lubie zwierzeta, w przyszłości chcę pracować jako weterynarz :D

11. I think that public transport will change and we will go to school by super spaceships - myślę, że transport publiczny się zmieni i będę jeździł do szkoły statkiem kosmicznym