Odpowiedzi

2010-03-15T22:01:32+01:00
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała w dniu 1 listopada 1918 roku, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka Związku.

Nazwę Związek Harcerstwa Polskiego nosiły również poprzedniczki obecnego ZHP:

organizacja skautowa kierowana przez Naczelną Komendę Skautową w Warszawie, działająca do 1 listopada 1916 roku;
organizacja harcerska działająca na terenie Królestwa Polskiego (regencyjnego), działająca od 2 listopada 1916 do 2 listopada 1918.
Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją non-profit, od 16 lutego 2004 roku zarejestrowany jest jako organizacja pożytku publicznego. Ponadto przez wiele lat posiadał status stowarzyszenia wyższej użyteczności.

Związek Harcerstwa Polskiego liczy 110 729 członków (2008).

Jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży.

Misja i cele ZHP :
Według statutu misją Związku jest wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań. Podstawowe wartości, na których opiera się wychowanie zawarte są w Prawie Harcerskim. Chociaż podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z wartości chrześcijańskich, Związek daje prawo osobistego wyboru swojego systemu wartości.

Cele statutowe ZHP to:

stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka,
kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego,
upowszechnianie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń,
umożliwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami,
propagowanie wiedzy na temat przyrody, ekologii oraz kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.

Struktura ZHP:
Najwyższą władzą Związku Harcerstwa Polskiego jest Zjazd ZHP. W okresie pomiędzy zjazdami władzami naczelnymi są:

Przewodniczący ZHP,
Rada Naczelna ZHP (odpowiednik rady nadzorczej),
Naczelnik ZHP,
Główna Kwatera ZHP (odpowiednik zarządu),
Centralna Komisja Rewizyjna ZHP (organ kontrolny),
Naczelny Sąd Harcerski ZHP (odpowiednik sądu koleżeńskiego).
Jednostkami terenowymi Związku Harcerstwa Polskiego są:

chorągiew – na poziomie wojewódzkim,
hufiec – najczęściej na poziomie powiatowym.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są:

gromady, które dzielą się wewnętrznie na szóstki zuchowe,
drużyny, które dzielą się wewnętrznie na zastępy lub patrole,
kręgi,
inne jednostki działające na zasadzie kręgu lub drużyny.
Jednostki te mogą się łączyć w:

szczepy,
związki drużyn.

W ZHP działają również ogólnopolskie, regionalne oraz środowiskowe ruchy programowo-metodyczne, skupiające instruktorów, członków zwyczajnych nie będących instruktorami i pełniących funkcje instruktorskie oraz jednostki organizacyjne ZHP. Ruchy programowo-metodyczne stanowią dla ich członków formę współdziałania w celach doskonalenia programu i metodyki, wymiany doświadczeń i upowszechniania inicjatyw programowych i metodycznych, realizacji konkretnego zadania, inicjatywy społecznej lub kierunku służby.


Zloty ZHP :
Zloty są tradycyjnymi spotkaniami harcerzy i skautów. Na przestrzeni lat Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował następujące zloty organizacji:

1924 – I Narodowy Zlot Harcerzy w Warszawie
1929 – II Narodowy Zlot Harcerzy w Poznaniu
1935 – Jubileuszowy Zlot ZHP w Spale
1981 – Jubileuszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa Polskiego – Kraków-Błonia
1988 – Zlot ZHP 1988 na Warmii i Mazurach (potocznie nazywany Zlotem Grunwaldzkim)
1991 – Zlot 80-lecia Harcerstwa Polskiego – Pająk k. Częstochowy
1995 – Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego "ZEGRZE '95"
2000 – Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego "GNIEZNO 2000"
2007 – Zlot ZHP "KIELCE 2007"
2010 – Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa "KRAKÓW 2010" (planowany)