Trzeba napisać kilka zdań. Pomocy Bardzo potrzebne:)
Polecenie:
Write optimistic and pessimistic predictions about life in thirty years' time. Describe the present situation if you use be going to. Think of these things.
To oznacza - tłumaczenie:
Napisz optymistyczne i pesymistyczne przewidywania co do życia za trzydzieści lata. Opisywać obecną sytuację jeśli używasz być pójściem aby. Pomyśl o tych rzeczach.

Słówka które muszą być użyte:
books, climate, the environment, the family, the Internet, inventions, newspapers, studies, telephone, transport, work
Tłumaczenie:
książki, klimat, środowisko, rodzina, Internet, wynalazki, gazety, nauki, telefon, transport, praca
PRZYKŁADY:
I don't think there will be newspapers.
The Internet is going to be the most important way of communicating - already many people use email rather than the phone or letters.

Proszę tu macie też tłumaczenie tych przykładów powyżej:
Nie myślę tam być gazetami.
Internet zamierza być najważniejszą drogą komunikowania - już wielu ludzi korzysta z e-mailu a nie telefonu albo listów.

TYLE MOGĘ POMÓC PROSZĘ BARDZO O POMOC:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T09:07:02+01:00
I think the future of transport will develop a very high level. Already today, different people have ideas for cars instead of gasoline to the water or solar energy. Internet will be the principal basis of every human being, it can eliminate a book or newspaper, or both. Nowadays we have a problem with the environment is very polluted, in 30 years this situation may improve or deteriorate. We must consider that the technology for these few years has not led to a weakening of family relationships.