Odpowiedzi

2010-03-15T21:22:17+01:00
2a=4√3
a = 2√3
e = 4√3

a√3 = 4√3 * √3 = 12
f= 24

Pp= ef/2
Pp= 4√3*12/2 = 24√3
H= 12√3

V= Pp*H
V= 24√3 * 12√3 = 864j³
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T22:02:58+01:00
2a=4√3
a = 2√3
e = 4√3
a√3 = 4√3 * √3 = 12
f= 24
Pp= ef/2
Pp= 4√3*12/2 = 24√3
H= 12√3
V= Pp*H
V= 24√3 * 12√3 = 864j³

Proszę Bardzo :)