Odpowiedzi

2009-10-25T20:33:04+01:00
Unia Lubelska Korony i Litwy zaowocowała wieloma korzyściami dla Polski. Dużym plusem było pozyskanie sojusznika w tak dużym kraju jak Litwa. Korzyścią okazało się też pozyskanie króla, ponieważ po śmierci swojego ojca, Ludwika Węgierskiego w 1384 roku Koroną rządziłą 11-letnia Jadwiga. Nowy władca swoimi mądrymi decyzjami i osiągnięciami ( między innymi zwycięstwem nad Krzyżakami pod Grunwaldem) sprawił, że Korona stała się bogatym i liczącym się w świecie krajem.
2009-10-25T20:43:55+01:00
Unia Lubelska 28.VI.1569r
-wcielenie do Korony ziem litewskich: województwa podlaskiego,wołyńskiego,bracławskiego i kijowskiego,
-zachowanie odrębności administracji,urzędów,prawa,wojska i skarbu,a wspólny sejm,elekcja władcy,polityka zagraniczna,moneta,
*odrębność Polski i Litwy zniosła Konstytucja 3 maja 1791r.

Znaczenie związku Polski z Litwą
-powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów,państwa silnego,liczącego się w Europie,cieszącego się tolerancją religijną wśród wielonarodowościowego społeczeństwa
-rozwój gospodarczy,kulturalny-promieniowanie kultury chrześcijańskiej na Litwę i wpływ elementów kultury wschodniej na ziemie polskie,polonizacja magnaterii pochodzenia ruskiego,
-wciągnięcie polski w politykę wschodnią Litwy-wojny z Moskwą,Tatarami,
-pokonanie wspólnego wroga-Krzyżaków