Musze gromadzic info na temat "pomniki przyrody i ochrona środowiska w mojej miejscowosci (Gniezno)"

_______________________ z gory dzieki ________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T14:23:09+01:00
1. przygotowywaniem opinii sporządzonego przez wojewodę programu ochrony powietrza mającego na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,

2. przygotowywaniem opinii sporządzonych przez wojewodę planów działań krótkoterminowych mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu lub ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń,

3. przygotowywaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

4. przygotowywaniem pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska,

5. przygotowywaniem pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych,

6. przygotowywaniem decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska oraz emitowanie pól elektromagnetycznych,

7. przyjmowaniem od zarządzającego drogą, linią kolejową fragmentu mapy akustycznej obejmującej powiat gnieźnieński,

8. przygotowywaniem materiałów związanych z opracowywaniem i uchwalaniem przez Radę Powiatu programu działań dotyczącego terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny,

9. przygotowywaniem decyzji nakładających obowiązek przedkładania pomiarów, określając zakres i termin ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych,

10. przygotowywaniem decyzji nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji,

11. przyjmowaniem zgłoszeń instalacji , z których emisja nie wymaga pozwolenia,

12. przygotowywaniem decyzji w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących instalacji, dla których nie jest wymagane pozwolenie na emisję o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,

13. przyjmowaniem wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji,

14. przygotowywaniem decyzji zobowiązującej prowadzący instalację podmiot do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,

15. przygotowywaniem decyzji zobowiązującej do prowadzenia dodatkowych pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg i linii kolejowych,

16. przygotowywaniem decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do uiszczania na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,

17. przygotowywaniem decyzji nakładającej obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego dla podmiotu korzystającego ze środowiska , którego działalność negatywnie oddziałuje na środowisko,

18. występowaniem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,

19. występowaniem do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie naruszenie przepisów ochronie środowiska,

20. przygotowywaniem uzgodnień w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem oraz w zakresie emitowania pól elektromagnetycznych dla planowanych przedsięwzięć na etapie przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

21. prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

22. wyszukiwaniem i przygotowaniem podlegających udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,

23. przygotowaniem zezwoleń na uczestnictwo w europejskim systemie handlu emisjami,

24. przygotowaniem decyzji przenoszących uprawnienia pomiędzy uczestnikami systemu handlu emisjami,

25. przygotowywaniem opinii w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem oraz w zakresie, emitowania pól elektromagnetycznych co do konieczności sporządzenia raportu planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,

26. przygotowaniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( w tym ustalenie w drodze postanowienia zakresu raportu raz uzgodnienia decyzji środowiskowej ),

27. zasięganiem opinii Wojewody w przypadku znaczącego oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000,

28. przygotowaniem postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

29. przygotowywaniem pozwoleń zintegrowanych,

30. przygotowaniem wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie pomocy na realizacje inwestycji proekologicznych, które znalazły się w projekcie budżetu starostwa, oraz pilotaż wniosku od momentu jego przygotowania poprzez terminowe złożenie do WFOŚiGW. Przygotowanie i kompletowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pomiędzy Starostą a WFOŚiGW.II. W zakresie gospodarki leśnej:

1. przygotowywaniem decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,

2. prowadzeniem spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,

3. przygotowywaniem propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

4. składaniem do wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny,

5. przygotowywaniem propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzania lasów,

6. urządzenia lasów,

7. zlecaniem wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu, kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa a w razie braku ich reakcji wydawanie decyzji zobowiązującej do wykonania obowiązków i zadań zgodnie z planem,

8. przyjmowaniem i rejestrowanie wniosków właścicieli gruntów oraz przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu gruntu rolnego do zalesienia,

9. przygotowywaniem oceny udatności upraw.III. W zakresie prawa łowieckiego:

1. przygotowywaniem zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,

2. przygotowywaniem zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,

3. prowadzeniem spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,

4. przygotowywaniem zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,

5. rozliczaniem otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy.

6. przygotowywaniem umów na dzierżawę obwodów łowieckich .

7. sporządzaniem aneksów do umów dzierżawnych na dany rok gospodarczy.

8. wydawaniem pozwoleń na wykonanie odstrzału, w przypadku nadmiernej liczebności drapieżników.IV. W zakresie ochrony przyrody:

1. popularyzowaniem ochrony przyrody w społeczeństwie,

2. prowadzeniem rejestru hodowlanych lub przetrzymywanych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów prawa międzynarodowego.V. W zakresie postępowania z odpadami:

1. przygotowywaniem materiałów na zarząd dotyczących opinii projektów wojewódzkiego, gminnych i międzygminnych planów gospodarki odpadami,

2. przygotowywaniem materiałów dotyczących sprawozdania zarządu powiatu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami,

3. przygotowywaniempozwoleń na wytwarzanie odpadów wytwarzającym powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem instalacji,

4. przygotowywaniem decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzającym pow. 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie,

5. przygotowywaniem decyzji zobowiązujących podmioty wytwarzające do 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie jeżeli mogą one powodować ze względu na ilość, rodzaj zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i środowiska, do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przygotowywanie decyzji zatwierdzających ten program,

6. przygotowywaniem decyzji odmawiających wydania pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznym wytwórcom odpadów, którzy zamierzają postępować z odpadami w sposób powodujący zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi, środowiska lub niezgodnie z planami gospodarki odpadami,

7. przygotowywaniem decyzji wstrzymującej działalność wytwórcom odpadów naruszającym przepisy ustawy o odpadach lub działającym niezgodnie z decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub w sposób niezgodny ze złożoną informacją o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami,

8. przyjmowaniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi od pomiotów wytwarzających do 100kg odpadów niebezpiecznych albo pow. 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,

9. przygotowywaniem decyzji zezwalających posiadaczom odpadów na prowadzenie działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów,

10. przygotowywaniem decyzji zezwalających posiadaczom odpadów na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

11. ustanawianiem zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku mogących powstawać w wyniku wykonywania działalności w decyzjach wydawanych w oparciu o ustawę o odpadach,

12. przygotowywaniem decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów w przypadku naruszania przepisów ustawy lub działania niezgodnego z wydanym zezwoleniem,

13. prowadzeniem rejestru posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wyszukiwanie i przygotowanie podlegających udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,

14. przygotowywaniem opinii w zakresie gospodarki odpadami co do konieczności sporządzenia oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

15. przygotowywaniem uzgodnień w odpadami dla planowanych przedsięwzięć na etapie przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

16. przygotowywaniem decyzji zatwierdzającej bądź odmawiającej zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,

17. przygotowywaniem decyzji zamykającej składowisko odpadów,

18. konsultacjami merytorycznymi przy przygotowywaniu pozwoleń zintegrowanych.VI. W zakresie gospodarki wodnej:

1. prowadzeniem spraw dotyczących ustalania linii brzegowej z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych,

2. prowadzeniem spraw związanych z ustaleniem wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych, przez zakłady które poprzez wprowadzanie ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód lub urządzeń,

3. prowadzeniem spraw dotyczących ustanawiania na wniosek, strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,

4. przygotowywaniem projektu uchwały w celu wprowadzenia powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych,

5. prowadzeniem spraw dotyczących ustalania w drodze decyzji obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przez zainteresowanych właścicieli oraz szczegółowych zakresów i terminów wykonania,

6. przygotowywaniem decyzji ustanawiającej strefę ochronną urządzeń pomiarowych służb państwowych,

7. przygotowywaniem pozwoleń wodnoprawnych w zakresie objętym ustawą Prawo wodne z wyjątkiem pozwoleń określonych w art. 140 ust. 2 ustawy,

8. prowadzeniem spraw dotyczących zatwierdzania instrukcji gospodarowania wodą i instrukcji utrzymania systemu urządzeń melioracji wodnych,

9. przygotowywaniem decyzji w sprawie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwoleń wodnoprawnych oraz nakładania obowiązku usunięcia negatywnych skutków wynikających z wykonywania pozwolenia wodnoprawnego,

10. prowadzeniem spraw związanych z dokonywanym przeglądem ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody, wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych i realizacją tych pozwoleń dokonywanych co najmniej raz na 4 lata,

11. przygotowywaniem wezwań zakładu dotyczących usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej pod rygorem unieruchomienia zakładu do czasu usunięcia zaniedbań z wyjątkiem zaniedbań, które dotyczą wprowadzania ścieków do wód i do ziemi,

12. przygotowywaniem decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej lub jego zmiany bądź odmawiającej jego zatwierdzenia w przypadku niezgodności statutu z prawem,

13. przygotowywaniem decyzji dotyczących włączania zakładu do spółki,

14. przygotowywaniem decyzji określających wysokość i rodzaj świadczeń ponoszonych przez osoby, które nie będąc członkami spółek wodnych odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody,

15. prowadzeniem spraw dotyczących sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością spółki wodnej,

16. przygotowywaniem decyzji stwierdzających nieważność uchwał organów spółki w całości lub części w przypadku ich sprzeczności z prawem lub statutem,

17. przygotowywaniem decyzji rozwiązującej zarząd spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszenia prawa,

18. przygotowywaniem decyzji ustanawiającej zarząd komisaryczny spółki na czas oznaczony nie dłużej niż rok, w przypadku nie dokonania przez walne zgromadzenie wyboru nowego zarządu,

19. prowadzeniem spraw w zakresie rozwiązywania spółki wodnej,

20. wyszukiwaniem i przygotowanie podlegających udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,

21. konsultacjami merytorycznymi przy przygotowywaniu pozwoleń zintegrowanych.VII. W zakresie rybactwa śródlądowego:

1. wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

2. przygotowywaniem zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,

3. wyrażaniem zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

4. rejestracją sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb,

5. rejestracją sprzętu pływającego, uprawnionym do rybactwa,

6. prowadzeniem spraw związanych z powołaniem Społecznej Straży Rybackiej.VIII. W zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, ochrony zwierząt oraz innych spraw wynikających z ustaw szczególnych oraz rolnictwa:

1. udzielaniem zainteresowanym rolnikom informacji w zakresie dopłat bezpośrednich obowiązujących w rolnictwie po wstąpieniu Polski do UE wprowadzaniem i wdrażanie nowych systemów produkcji w rolnictwie – Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej zgodnie z prawodawstwem polskim i unijnym Dyrektywa

2. promocją rolnictwa powiatu gnieźnieńskiego na targach MTP Polagra – Farm i wystawach rolniczych krajowych,

3. organizacją dożynek powiatowo – gminnych oraz uczestniczenie delegacji starostwa w dożynkach wojewódzkich,

4. wsparciem środowiska rolniczego w tym: badania techniczne opryskiwaczy pod kątem sprawności ich działania, badania glebowe w zakresie podstawowym, ogrodniczym i mikroelementów mających na celu określenia wysokości nawożenia mineralnego dla poszczególnych upraw ,

5. organizowaniem szkoleń pokazów i seminariów o tematyce rolniczej w zależności od potrzeb środowiska rolniczego,

6. wsparciem w organizacji i działania Grup Producenckich, Kół Pszczelarzy w powiecie gnieźnieńskim i innych organizacji i związków

7. współpracą z organizacjami rolniczymi,

8. wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowego Programu Operacyjnego w latach 2004 – 2006 i 2007 – 2013 celem pozyskiwania środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich, pomoc zainteresowanym rolnikom w opracowaniu planów rolno- środowiskowych,

9. szacowaniem strat poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych – susza, gradobicie i inne w rolnictwie,

10. udzielaniem i zbieraniem informacji dotyczących rynków rolnych- analiza cen środków do produkcji, ceny produktów rolnych oraz opłacalność produkcji rolnej,

11. zbieraniem informacji dotyczącej przebiegu i układów warunków meteorologicznych w powiecie gnieźnieńskim,

12. współpracą z samorządami gminnymi i wojewódzkim w sprawach dt: rolnictwa,

13. prowadzeniem publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie,

14. udostępnianiem na pisemny wniosek informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu przepisów o ochronie środowiska lub przygotowywanie decyzji odmawiającej udostępniania informacji.IX. Zadania w zakresie edukacji ekologicznej.

1. organizowaniem szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców

2. organizowaniem konkursu „Media w służbie ochrony środowiska”

3. organizowaniem szkoleń dla nauczycieli w zakresie promowania zachowań proekologicznych wśród dzieci,

4. organizowaniem i współorganizowaniem konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży, m.in. EKOLIDER, „Zbieramy baterie”, Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej itp.,

5. organizowaniem szkoleń i konferencji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii,

6. opracowywaniem biuletynu informacyjnego, promującego ochronę środowiska wśród mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego.


1 5 1