Odpowiedzi

2009-10-26T11:45:12+01:00
S=s1+s2
s1=180km s= 180km+120km = s=300km
t1=150m=2,5h
t2=?
v1=s1/t1 v1=180/2,5 = 72km/h
t2=120/80 = 1,5 H
v2=80km/h


Vśr = 180+120 ~75
_______ =
2,5+1,5

RADZIŁABYM SKORZYSTAĆ Z WZORU 2(V1V2)/V1+V2 = 75,789 KM/H