1) Na jakie grupy podzielili się Słowianie kończąc swoją wędrówkę w IX i X wieku?
2) Wymień nazwy współczesnych narodów europejskich zaliczanych do Słowian.
3) Podaj nazwę pierwszego w historii państwa słowiańskiego.
4) Podaj nazwy ziem wchodzących w skład państwa Wielkomorawskiego.
5) W którym wieku powstało państwo Czeskie ?

1

Odpowiedzi

2010-03-16T17:34:31+01:00
1. Słowianie podzielili się na zachodnich i wschodnich, granicą między nimi była rzeka Bug, oraz na Słowian południowych, mieszkających na południe od Karpat.

2. Polacy, Czesi, Słowacy, Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Bułgarzy, Chorwaci, Bośniacy, Macedończycy, Serbowie.

3.Pierwsze państwo słowiańskie powstaje w VII w. jest to państwo Samona, był najprawdopodobniej kupcem frankijskim, stworzył państwo, które objęło część terenów południowych Słowian, ale po jego śmierci to państwo się rozpadło.

4. Płd. Polska, Czechy, Morawy, fragment terenu Węgier.

5. W X w.
2 3 2