1. Wybi8erz prawidłową odpowiedź.
1. Where did you___________ last weekend?
a) went b) go c) be
2.I tried to phone, but I couldn't grt_____________
a)throught b)over c)on
3.You_____________ come withme if you don't want to
a) must b) don't have to c)aren't have to
4.Susan_____________ drive more carefully.
a)have to b)must to c) must
5.She_____________ her daughter to work last Friday.
a)took b) taked c)came

2. Zakreś wyrazy niepasujące
Tokyo Brussels Cardiff Italy

3. Uzupełnij rozmowę używając podanych wyrazów.
reception, that, must, get, worried, are, hear
a) Hello? Tanya? Is tahat toy?
b) Hi Greg! Great to ________ from you
a) Where_________you?
b)I'm in a cofe in the centre of Madried.
a) I tried to phone you yesterday but I coudn't _______ through.
b) I was in the Pyrenees. There was no ________ up there.
a)I was ___________ about you.
b) Sorry. It was amanzig, though. Grat views.
a)Tanya. You ___________ try and call me evary day.

4. Popraw zdania
How do you today?
Who you met yesterday?
When did you got to work?
They left ago two days.
Paulo is Brazilish.
You haven't to wear those shoes if you don't want to.
You mustn't to walk on the grass.
I must finishing this work today.
I sended you you an email this morning.

5. Prztłumacz zdania.
Dlaczego to powiedziałeś?
W Szwajcari mói się po niemiecku.
Tu nie wolno pływać.
Trzeba pomagać kolegom.
Nie musisz na mnie czekac
z kim on rozmawiał?
To nie jest japoński samochód
Jak długo czekaliście?
Kiedy skończyła się lekcja?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:12:58+01:00
Zad. 1
1. b
2. a (miało być chyba through)
3. b
4. c
5. a

Zad. 2
nie pasuje Italy, bo reszta to miasta, a Italy to państwo

Zad.3
1. hear
2. are
3. get
4. rception
5. worried
6. must

Zad. 4
1. How are you today?
2. Who did you meet yesterday?
3. When did you go to work?- Kiedy poszłeś do pracy?
albo: When do you go to work?- Kiedy chodzisz do pracy?
4. They left two days ago.
5. Paulo is Brazilian.
6. You don't have to wear those shoes if you don't want to.
7. You can't walk on the grass.
8. I must finish this work today.
9. I sent you an email this morning.

Zad.5
Dlaczego to powiedziałeś?- Why did you say that?
W Szwajcari mói się po niemiecku.- In Switzerland, they speak German.
Tu nie wolno pływać.- You musn't swim here.
Trzeba pomagać kolegom.- You must help friends.
Nie musisz na mnie czekac.- You don't have to wait for me.
z kim on rozmawiał?- With who he was talking to?
To nie jest japoński samochód.- That isn't Japanese car.
Jak długo czekaliście?- How long did you wait?
Kiedy skończyła się lekcja?- When did the lesson finish?
1 5 1