PILNE!
Na 8,45
1. Wybierz prawidłową odpowiedź.
1. Where did you___________ last weekend?
a) went b) go c) be
2.I tried to phone, but I couldn't grt_____________
a)throught b)over c)on
3.You_____________ come withme if you don't want to
a) must b) don't have to c)aren't have to
4.Susan_____________ drive more carefully.
a)have to b)must to c) must
5.She_____________ her daughter to work last Friday.
a)took b) taked c)came

2. Zakreś wyrazy niepasujące
Tokyo Brussels Cardiff Italy

3. Uzupełnij rozmowę używając podanych wyrazów.
reception, that, must, get, worried, are, hear
a) Hello? Tanya? Is tahat toy?
b) Hi Greg! Great to ________ from you
a) Where_________you?
b)I'm in a cofe in the centre of Madried.
a) I tried to phone you yesterday but I coudn't _______ through.
b) I was in the Pyrenees. There was no ________ up there.
a)I was ___________ about you.
b) Sorry. It was amanzig, though. Grat views.
a)Tanya. You ___________ try and call me evary day.

4. Popraw zdania
How do you today?
Who you met yesterday?
When did you got to work?
They left ago two days.
Paulo is Brazilish.
You haven't to wear those shoes if you don't want to.
You mustn't to walk on the grass.
I must finishing this work today.
I sended you you an email this morning.

5. Prztłumacz zdania.
Dlaczego to powiedziałeś?
W Szwajcari mói się po niemiecku.
Tu nie wolno pływać.
Trzeba pomagać kolegom.
Nie musisz na mnie czekac
z kim on rozmawiał?
To nie jest japoński samochód
Jak długo czekaliście?
Kiedy skończyła się lekcja?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T01:36:34+01:00

1. Where did you___________ last weekend?
go
2.I tried to phone, but I couldn't get_____________
a)through
3.You_____________ come with me if you don't want to
b) don't have to
4.Susan_____________ drive more carefully.
c) must
5.She_____________ her daughter to work last Friday.
a)took

2. Zakreś wyrazy niepasujące
Italy

3. Uzupełnij rozmowę używając podanych wyrazów.

a) Hello? Tanya? Is tahat toy?
b) Hi Greg! Great to hear from you
a) Where are you?
b)I'm in a cafe in the centre of Madrid.
a) I tried to phone you yesterday but I coudn't get through.
b) I was in the Pyrenees. There was no reception up there.
a)I was worried about you.
b) Sorry about that. It was amanzig, though. Great views.
a)Tanya. You must try and call me evary day.

4. Popraw zdania
How are you today?
Who did you meet yesterday?
When did you get to work?
They left two days ago.
Paulo is Brazilian.
You don't have to to wear those shoes if you don't want to.
You mustn't walk on the grass.
I must finish this work today.
I sent you you an email this morning.

5. Prztłumacz zdania.
Dlaczego to powiedziałeś?
Why did you say that?
W Szwajcari mói się po niemiecku.
In Switzerland they speak German.
Tu nie wolno pływać.
You mustn't swim here.
Trzeba pomagać kolegom.
You have to help your friends.
Nie musisz na mnie czekac
You don't have to wait for me.
z kim on rozmawiał?
Who did he talk with?
To nie jest japoński samochód
This isn't a Japanese car.
Jak długo czekaliście?
How long have you been waiting?
Kiedy skończyła się lekcja?
When did the lesson finish?
3 3 3