Zad.1 Korzystając z rysunku oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta a jeżeli: a=2, b=4, c=2 √5

.2 W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 10 cm, a kąt ostry przy podstawie ma 60° .
Oblicz pole i obwód trójkąta.

Zad.3 Oblicz wartości Pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego a wiedząc, że sin a = JEDNA TRZECIA

Zad.4 Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów, których współrzędne spełniają układ nierówności:
{4X + y≤1
{y-x>3
Zad.5 Rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników:
2x+3y =-4
3x+2y = 4

Zad.6 Dana jest funkcja: y = -x2 - 3x + 4
a) sprowadź ją do postaci kanonicznej
b) przedstaw ją w postaci iloczynowej
c) naszkicuj wykres funkcji
d) wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji w przedziale [-3,0]

Zad.7 Rozwiąż równania:
a) 9x2 + 3x = O
b) x4 - 8x2 - 9 = O

Zad.8 Rozwiąż nierówność: x2 - 2x - 3 ≥O

Dodany jest załącznik opisujący wszystkie te zadania.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T10:43:41+01:00
Rozwiązanie w
zad 8 nie zmieściło się :/

x²-2x-3≥0

Δ=b²-4ac
Δ=(-2)²-4×1×(-3)
Δ=4+12
Δ=16
√Δ=4
x₁=-b-√Δ/2a=2-4/2=-1
x₂=-b+√Δ/2a=2+4/2=3

ramiona paraboli do góry
x²-2x-3≥0 x∈(-∞,1)∨(3,+∞)