Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-17T16:06:00+01:00
Integracja gospodarcza stanowi proces tworzenia więzi ekonomicznych scalających gospodarkę. W ramach gospodarek narodowych integracja polega na łączeniu się przedsiębiorstw w większe organizmy gospodarcze. Może ona mieć charakter poziomy, gdy w skład organizacji integracyjnej wchodzą przedsiębiorstwa wytwarzające takie same lub podobne produkty, albo pionowy, gdy łączą się przedsiębiorstwa różnych gałęzi i branż, uczestniczące w kolejnych fazach procesu produkcji dobra finalnego. Bezpośrednie cele integracji przedsiębiorstw mogą być zróżnicowane (ustalanie cen, opanowywanie rynku, podejmowanie wspólnych inwestycji, prowadzenie badań naukowych przekraczających możliwości finansowe poszczególnych przedsiębiorstw). Celem nadrzędnym jest zawsze osiągnięcie określonych korzyści finansowych.
Międzynarodowa integracja gospodarcza oznacza różne formy współpracy ekonomicznej między niezależnymi politycznie państwami, przykładem tego może być Unia Europejska. Proces integracji europejskiej obejmuje cztery etapy. Są to: strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia gospodarcza i walutowa.
Strefa wolnego handlu jest formą współpracy ekonomicznej , polegającej na tym, że kraje opierając się na umowie międzynarodowej - zobowiązują się do stopniowego znoszenia barier handlowych, przede wszystkim ceł we wzajemnej wymianie dóbr i usług.
Unia celna stanowi wyższy etap integracji. Kilka stref wolnego handlu łączy się wówczas w jednolity obszar celny. Każdy objęty unią kraj stosuje takie same cła eksportowe i importowe w stosunku do państw nie objętych unią
Wspólny rynek jest ugrupowaniem integracyjnym, w którym oprócz swobody przepływu towarów umożliwia się swobodny przepływ osób i kapitału pomiędzy krajami objętymi wspólnym rynkiem. Swoboda przepływu osób oznacza nieskrępowane prawo do osiedlania się, podejmowania działalności gospodarczej, w dowolnym kraju członkowskim.
Najwyższy etap integracji gospodarczej stanowi unia gospodarcza i walutowa, czyli wspólny rynek rozszerzony o wspólną politykę gospodarczą wobec całej gospodarki państw członkowskich, jednolita polityka kursowa i monetarna.

Nie wiem czy o to Ci chodziło jak nie to napisz poprawie:)
2 3 2