Odpowiedzi

2010-03-17T14:50:45+01:00
Może to ci pomoże napiszę ci po angielski i po polsku jak co :)

Po Polsku :

Wśród młodzieży miejskiej dominują zachowania związane z uczestnictwem w kulturze w formie odbioru programów środków masowego przekazu. Najpowszechniejszym zachowaniem zarówno w dni powszednie, jak i w niedzielę – jest oglądanie telewizji. Ok. 90% ogółu młodzieży ogląda programy kilka razy w tygodniu lub codziennie. Tylko 3% stwierdziło, że w zasadzie nie ogląda TV. Młodzież ogląda przede wszystkim programy z bloku rozrywkowego, czyli wszelkiego rodzaju teleturnieje, talk show-y i oczywiście filmy. Równie popularne jak oglądanie TV jest słuchanie muzyki. Ok. 91% młodzieży słucha radia codziennie lub prawie codziennie. Podobnie jak oglądanie TV słuchanie radia stało się codziennym nawykiem, z tym, że wymaga ono mniejszego zaangażowania i uwagi, wskutek czego odbywa się to niejednokrotnie w toku wykonywania innych czynności. Na trzecim miejscu wymienić trzeba czytelnictwo prasy i książek. Prasę codzienną czyta, przynajmniej kilka razy w tygodniu, 86% młodzieży, a 74% czyta ja codziennie. Jednakże 35% badanych nie czytywała książek w ogóle bądź też czytała je przypadkowo, co jest objawem niepokojącym. Młodzież z dużych miast czyta więcej niż młodzież z małych miasteczek. Nieco częściej czytają dziewczęta niż chłopcy.

Po Angielsku :

Amongst municipal young people the behaviours associated with the involvement in the culture are dominating in the form of the receipt of programs of mass media. With the commonest behaviour both into weekdays, as well as on Sunday – watching TV is. C 90 % is examining the whole of young people programs a few times during the week or every day. Only 3 % stated that in principle he wasn't examining the TV. Young people are watching programs above all from the block light, i.e. of all kinds television quiz shows, talcum powder show-y and of course films. As examining the TV listening to music is equally popular. C 91 % young people are listening to the radio every day or almost every day. Similarly to examining the TV listening to the radio became the everyday habit, where it requires the lower commitment and the attention, because of which it is held many times in the course of performing other activities. On the third place to exchange it is necessary reading of the press and books. He is reading the daily press, at least a few times during the week, 86 % young people, and 74 % is reading I every day. But 35 % examined she didn't read books generally speaking or she read them by chance what is an alarming manifestation. Young people from major cities are reading more than young people from small small towns. A little bit they more often read girls than boys.