Odpowiedzi

2009-10-26T17:14:13+01:00
Jednym z alarmujących zjawisk współczesnego świata jest zwiększająca się skala niedostatku i ubóstwa. l nie dotyczy to, jakby się mogło wydawać, tylko krajów rozwijających się, ale w coraz większym stopniu krajów uprzemysłowionych. Niestety, problem pauperyzacji społeczeństwa dotyka w znacznej mierze także i Polskę.
W okresie transformacji sytuacja materialna wielu Polaków uległa znacznemu pogorszeniu na skutek między innymi bezrobocia, spadku dochodów, wysokich cen, likwidacji ulg i subsydiów do produktów. To spowodowało, że wiele osób znalazło się nagle w sferze ubóstwa.
Dziś, mimo poprawy sytuacji ekonomicznej i spadku bezrobocia, według badań Głównego Urzędu Statystycznego 66% dzieci zyło w rodzinach, znajdujących się poniżej minimum socjalnego przyjętego za granicę sfery niedostatku. 12% społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie (na poziomie minimum egzystencji które wynosi 387zł). Odstek ludzi żyjących poniżej oficjalnej (ustawowej) granicy uprawniającej ich do pobierania zasiłku z pomocy społecznej wynosi w Polsce 19,5%.
Wynikiem takiej sytuacji ekonomicznej wielu rodzin jest ich ograniczony dostęp do artykułów żywnościowych, ze względu na brak środków finansowych na ich zakup. Rodziny ograniczają wydatki na żywność, czego skutkiem jest niedożywienie, a co gorsze, coraz częściej również i głód.
Ubożenie, które prowadzi najpierw do ograniczenia wydatków w zakresie wypoczynku, zakupu odzieży, uczestnictwa w kulturze, nieregularnym płaceniu czynszu, a w konsekwencji do ograniczenia ilości i jakości żywności, może mieć także istotne psychospołeczne skutki. Może doprowadzić do osamotnienia, izolacji społecznej, popadania w choroby i patologie, a w konsekwencji - do wykluczenia społecznego.
Gdy słyszy się słowo głód, z reguły na myśl przychodzą obrazki pokazywanych często przez telewizje cierpiących z głodu dzieci w Afryce. Ale tak naprawdę problem ten jest tuż obok nas. Niedojadającym lub głodnym może być nasz znajomy z sąsiedztwa, który posłał dziś swoje dziecko bez żadnego prowiantu na cały dzień do szkoły. l nie jest to odosobniony przypadek. Według przeprowadzonych badań 29% dzieci w wieku szkolnym potrzebuje dożywienia. Liczba tych dzieci waha się w zależności od regionu kraju, wielkości miejscowości i poziomu bezrobocia na danym terenie. Najbardziej przerażające jest to, że liczba dzieci wymagających dożywienia ciągle wzrasta. Poczucie głodu ściśle łączy się z niskim poczuciem własnej godności - godności, jaka przysługuje każdemu człowiekowi i która warunkuje prawidłowy udział w życiu społecznym.
Problem głodu to nie tylko problem czysto ekonomiczny i społeczny - to w głównej mierze problem moralny, który obliguje nas wszystkich do podjęcia odpowiednich kroków, zmierzających do zmniejszania jego skali, jak i przeciwdziałania jego powstawaniu.
W dzisiejszych czasach wiele się mówi o znaczeniu i zasadach prawidłowego żywienia. Specjaliści dowodzą że właściwe żywienie warunkuje prawidłowy rozwój człowieka, zarówno fizyczny jak i emocjonalny - ważny przez cały okres życia człowieka, a szczególnie u dzieci i młodzieży. Kiedy organizmowi brakuje podstawowych składników odżywczych, rozwój ten może zostać opóźniony bądź zahamowany, a w dorosłym życiu doprowadzić do rozwinięcia się różnych chorób.
2 4 2
2009-10-26T17:24:17+01:00
Przyczyną wystąpienia głodu i niedożywienia w Polsce są :
-wysoka stopa bezrobocia
- brak nowych miejsc pracy
-duża liczba zwolnień co powoduje ,że ludzie tracą dochody utrzymania rodziny i zakupu pożywienia
-również ludzie nie umieją uszanować żywności
-również powodem głodu i niedożywienia w Polsce jest brak stałego miejsca pracy i brak pomocy ze strony państwa rodziną ubogim..
-nie właściwa gospodarka rolna
-choroby
- nowe technologie zastępujące ludzi
-lenistwo do pracy
-przyrost naturalny
klimat
-klęski żywiołowie
-niezdarna polityka państwa

1 5 1