Odpowiedzi

2010-03-17T15:26:33+01:00
Urzad powiatu -
monia4224

Odpowiedziano: 2009-10-06 20:56:23
zajmuje sie posrednictwem pracy Pośrednictwo pracy polega w szczególności na : 1.udzielaniu pomocy bezrobotnym i i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. 2.pozyskiwaniu ofert pracy 3.udzieleniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną 4.informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy 5.inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. 6.współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania. 7.informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

urzad wojewodzctwa - 1) wykonywanie uchwał sejmiku województwa

2) gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo

3) przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa

4) przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie

5) organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi

6) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników

7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.
5 5 5
  • Użytkownik Zadane
2010-03-17T15:28:49+01:00
1.Zgodnie z zasadą subsydiarności powiaty przejęły te zadania, których zasięg i zakres przekracza możliwości gmin. Zadaniem powiatu jest prowadzenie spraw związanych z rejestracją i aktywizacją bezrobotnych, a także wypłacaniem im zasiłków – zadanie to realizują powiatowe urzędy pracy. Wynika to ze specyfiki rynku pracy – miejsca pracy dla mieszkańców jednej gminy mogą być tworzone w gminie sąsiedniej, stąd koordynację działań powierzono administracji ponadgminnej. Podobnie wygląda sytuacja w sferze edukacji. Kompetencje powiatu obejmują szkoły ponadgimnazjalne, a także szkoły specjalne – bo konieczność powołania liceum, technikum czy specjalnej szkoły podstawowej mogłaby przekraczać możliwości gminy. W pomocy społecznej – powiatowe centra pomocy rodzinie zajmują się między innymi: rodzinami zastępczymi, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, usamodzielnianiem wychowanków domów dziecka, uchodźcami, ośrodkami interwencji kryzysowej. Na poziomie powiatu dzielone są również środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczane na pomoc osobom indywidualnym, pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych oraz organizacjom pozarządowym.
2.
2 5 2