Odpowiedzi

2010-03-17T15:34:37+01:00
Jest to taki człowiek który pomaga np. w hospicjum, kościele w domu straców itp. pomaga straszym ludziom i młodszym w potrzebie
2010-03-17T15:34:49+01:00
Wolontariuszem może zostać każdy, jednak nie w każdym miejscu ponieważ są placówki czy też czynności, które wymagają spełnienia określonych warunków przez kandydata na wolontariusza. Ważne tu może być wykształcenie, predyspozycje, stan zdrowia.Wiek także nie ma znaczenia, chyba że pracę wolontariusza chce podjąć osoba niepełnoletnia, wtedy musi uzyskać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych. Prace jako wolontariusz mogą podjąć także osoby bezrobotne (nie tracą prawa do zasiłku i statusu osoby bezrobotnej) oraz cudzoziemcy (jeśli legalnie przebywają w Polsce). Czy wolontariusz ma jakieś obowiązki? Tak, ma! Oto główne z nich:
- musi posiadać kwalifikacje oraz spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju działań, które ma wykonywać dla podopiecznych;
- musi wykonywać czynności, których się podjął w umowie o wolontariacie;
- wolontariusz jest zobowiązany do dbałości o majątek powierzony mu przez organizację, z którą współpracuje;
- wolontariusz jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie otrzymanych informacji w wykonanym zadaniu;
- musi wiedzieć, kto jest jego zwierzchnikiem w wykonywanych zadaniach i mieć kontakt z tą osobą;
- jeśli wolontariuszem jest nieletni musi posiadać zgodę od przedstawiciela ustawowego.