Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T15:38:47+01:00
ZAGROŻONE KULTURY
Różnorodność kulturowa świata, podobnie jak różnorodność biologiczna
świadczy o żywności zamieszkujących Ziemię plemion i narodów. Kultura to nie tyle
zastygłe w kamienne postacie i wydarzenia, czy przelane na papier przebrzmiałe już
myśli, co zdolność przystosowywania się człowieka do zmiennych warunków życia.
Poważnym zagrożeniem dla człowieka jest zubożanie kulturowe, które następuję
pod presją cywilizacji naukowo-technicznej. Presja ta jest bardzo silna. Świadczy o tym
wciąż degradujące się i ginące pierwotne kultury plemion indiańskich. Od czasów
konkwisty w 1500 r. liczba Indian w Ameryce południowej zmniejszyła się z 10 do 2
mln. W Amazonii przetrwało jeszcze około 40 plemion, które nigdy jeszcze nie miały
kontaktu z cywilizacją białych ludzi. Jednak spotkanie ich kultur z białymi pozostało
tylko i wyłącznie kwestią czasu.
PRZYCZYNY ZANIKU GRUP I KULTUR ETNICZNYCH:
· Kontakt z zachodnią cywilizacją - rdzenne plemiona wykazują tendencję do
przejmowania jedynie negatywnych cech takich jak alkoholizm, hedonizm itd. W
czasie kontaktów z białymi rdzenna ludność okazała się nieodporna na choroby
zakaźne takie jak: cholera, odra, ospa.
· Negatywne skutki kolonizacji - w czasie kolonizacji dochodziło do wojen
i grabieży, a także stosowania przemocy i aktów terroru przez białych
przybyszów wobec słabiej uzbrojonych tubylców. W wyniku tego nastąpiła
fizyczna eliminacja olbrzymiej liczby autochtonów. Ponadto ludność tubylcza
stawał się też niewolnikami bez żadnych praw (odbieranie siłą ziemi itd.)
· Długotrwała obojętność wspólnoty międzynarodowej - dopiero od niedawna
zrozumiano, że w kulturze ludzkiej istnieje dziedzictwo, którego grupy etniczne
są integralną częścią.
Ratunkiem dla zachowania kultury rdzennych mieszkańców różnych regionów
świata, jest zainteresowanie opinii międzynarodowej, wyrażającej się m.in. poprzez
kultywowanie tradycji nawet, jeśli związane jest to z nadawaniem im pewnych nowych
form i treści. Okazuje się bowiem, że w kulturach świata przetrwało wiele
wartościowych dla człowieka XXI wieku, idei dotyczących zarówno sfery biologicznej
jak i duchowej.
Maciej Pluciński (na podstawie: Michel Barnier, Atlas Wielkich Zagrożeń,
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995 r)
www.ziemiaznieba.pl
Według „The Cambridge Encyclopedia of
Language” współcześni mieszkańcy Ziemi posługują
się 6528 językami. Najwięcej języków używają
mieszkańcy Azji (2034), a najmniej – Europy (209).
Należy jednak zwrócić uwagę, że mieszkańcy
najmniejszego pod względem liczby ludności
kontynentu – Oceanii (30 mln osób) posługują się aż
1341 językami, w tym mieszkańcy Papui-Nowej
Gwinei używają ponad 600 języków.
Ziemia. Liczby, fakty, ilustracje, pod. Red. T. Stryjakiewicza, Poznań
2001
PROBLEMY CYWILIZACYJNO-KULTUROWE
WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
W ciągu minionych 500 lat przestało istnieć
ponad 300 języków. w raporcie międzynarodowej
organizacji Worldwatch, ogłoszonym w 2001 r.,
językoznawcy oceniają, że do końca XXI w. zniknie
połowa z dziś istniejących. Obecnie około 350
językami mówi mniej niż 50 osób. Pierwsze miejsca
wśród zagrożonych wyginięciem języków
europejskich zajmują: irlandzki, walijski, kornijski,
bretoński, prowansalski, gaskoński, kataloński,
dolno- i górnołużycki oraz fryzyjski.
AdamWaloński anglofan.felberg.pl
Poziom edukacji ludności odgrywa bardzo istotną rolę we współczesnym życiu
społeczno-gospodarczym poszczególnych państw. Ludność lepiej wykształcona jest na ogół
bardziej innowacyjna i otwarta na nowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne.
W latach 90. poziom alfabetyzacji (odsetek ludności powyżej 15 roku życia
posiadającej umiejętność czytania i pisania) krajów rozwiniętych wynosił przeciętnie
ok. 97,5%, a w krajach rozwijających się – tylko 67%.
0
20
40
60
80
100
%
WSKAŹNIK ALFABETYZACJI
NA ŚWIECIE
Na podst: Ziemia. Liczby, fakty, ilustracje, pod. Red. T. Stryjakiewicza, Poznań 2001
PROBLEMY CYWILIZACYJNO-KULTUROWE
WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
Analfabetyzm
kraje
rozwinięte
kraje
rozwijające się
KRAJE O NAJWYŻSZYM POZIOMIE ANALFABETYZMU
LP KRAJ
% ludności
powyżej 15 roku życia
posiadającej umiejętność
czytania i pisania
1. Niger 13,5
2. Burkina Faso 19,0
3. Erytrea 23,0
4. Somalia 24,5
5. Nepal 27,5
6. Mali 30,5
7. Afganistan 30,5
8. Sierpa Leone 31,5
9. Senegal 33,0
10. Liberia 34,0
Głównym obszarem występowania analfabetyzmu jest kontynent afrykański, gdzie
w kilkunastu państwach poziom alfabetyzacji nie przekracza 50%. Do krajów tych należą:
Niger, Burkina Faso, Erytrea, Somalia, Mali i Sierra Leone – w Afryce oraz Nepal
i Afganistan – w Azji.
Na podst: Ziemia. Liczby, fakty, ilustracje, pod. Red. T. Stryjakiewicza, Poznań 2001
3 3 3