Tekst do przetłumaczenia ale nie przez translator tylko samemu.

Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, wszystko co robisz rób mądrze, powoli i roztropnie. Idąc w góry musisz pamiętać żeby się ciepło ubrać( jak jest zima) i lżej (lato.) Po górach musisz chodzić ostrożnie, stopy stawiaj na prostej drodze. Przez złe stąpnięcie możesz skręcić a nawet złamać nogę. Kiedy wyruszasz na wycieczkę zabierz mapę i kompas. Szlak przez który będziesz szedł musi być dostosowany do możliwości
uczestników wyprawy. Wychodząc w góry wychodź jak najwcześniej. musisz się dobrze ubrać w zimę weź rękawiczki, ciepłe buty, latarkę (szybko robi się ciemno) termos z herbatą lub czekoladą, okulary, w lato możesz zapakować lekką kurtkę, chłodne picie, owoce, herbatniki. Góry to przyjemne miejsce na wypoczynek, miłe spędzanie czasu i przygoda. Ale trzeba uważać,: nie chodź po ostrych zboczach, uważaj na szczeliny, i żmije. Nie biegaj po szlakach, chodź powoli, Jeśli idziemy grupą w kilka osób nie rozłączamy się szukając nowych ścieżek, cały czas idziemy razem. Jeśli się zgubisz możesz spytać się o drogę innych turystów. a najlepiej znaleźć jakieś widoczne miejsce albo punkt (słup, samotne drzewo) i zadzwonić po pomoc. kiedy twoja wycieczka bardzo się przedłuży nie chodź nocą możesz przenocować w schronisku. Dobrym pomysłem przed wyruszeniem jest sprawdzenie pogody dzień wcześniej, dużo gorzej chodzi się po górach w deszczu niż w słoneczny dzień.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T00:07:31+01:00
The safety is very important, do everything what you are doing wisely, slowly and judiciously. Going into tops you must remember to dress warmly (how the winter is warm) and more lightly (summer.) you must walk on tops cautiously, put feet on a simple way. Through the bad footstep you can turn and what's more break your leg. When you are setting off on a trip take the map and the compass. The trail through which you will be going must be adapted for the possibility of participants of the expedition. Leaving into tops leave like earliest. you must well put the winter on put gloves on, warm boots, torch (quickly it's getting dark) Thermos flask with the tea or the chocolate, glasses, in the summer you can pack the light jacket, cool drink, fruits, biscuit. Mountains are a pleasant space for rest, nice spending the time and the adventure. But it is necessary to think,: don't walk on sharp hillsides, pay attention to cracks, and vipers. Don't run along trails, slowly walk, if we are going along the group into a few persons we aren't disconnecting searching for new paths, all the time we are going along the time. If you will get lost you can ask other tourists against the road. and best to find some visible place or the point (pole, solitary tree) and to call for the help. when your trip very much will lengthen don't walk with night you can stay the night in the hostel. Before setting off checking the weather is a good idea the day earlier, much worse walks oneself all over tops in the rain than into a sunny day.