Tłumaczenie na j. angielski

Występowanie - Małpy szerokonose występują w obydwu Amerykach i nazywane są małpami Nowego Świata. Współcześnie żyjące małpy wąskonose znane są z Azji i Afryki, dawniej występowały również w Europie (obecnie tylko magot żyje na Gibraltarze) – nazywane są małpami Starego Świata.
Budowa zewnętrzna - Należą tu zwierzęta bardzo rozmaitej wielkości, od pigmejki (Cebuella (Callithrix) pygmaea), mniejszej od wiewiórki pospolitej, do goryla, większego od człowieka. Gatunki żyjące głównie na drzewach mają ciała wysmukłe i zgrabne, inne, naziemne lub naskalne, są krępe i masywne.
Tryb życia - Większość małp żyje w stadach lub grupach rodzinnych o rozbudowanej strukturze społecznej. Występują też gatunki monogamiczne. Często stadu przewodzi najmocniejszy samiec. U samic występuje 4-tygodniowy cykl menstruacyjny, brak sezonowości urodzeń. Samica rodzi zwykle jedno młode, które przez dłuższy czas jest przy matce, trzymając się mocno kończynami.

2

Odpowiedzi

2010-03-17T19:23:19+01:00
Presence - New World monkey found in the Americas and are called the New World apes. Contemporary living monkeys Old World Monkeys are known from Asia and Africa, formerly also occurred in Europe (currently only Magot lives in Gibraltar) - are called the Old World apes.
Building exterior - very animals here include all sizes, from pigmejki (Cebuella (Callithrix) pygmaea), less than squirrels commonplace, the gorilla, bigger than a man. Species that live mainly in trees are slender and graceful body, other ground or cave, is stocky and massive.
Lifestyle - Most monkeys live in herds or family groups with complex social structure. There are a monogamous species. Often a flock led by the strongest male. In females, there is a 4-week menstrual cycle, lack of birth seasonality. The female usually gives rise to a single young, which is a long time with his mother, holding on tight limbs.
2010-03-17T19:24:52+01:00
Presence - New World monkey found in the Americas and are called the New World apes. Contemporary living monkeys Old World Monkeys are known from Asia and Africa, formerly also occurred in Europe (currently only Magot lives in Gibraltar) - are called the Old World apes.
Building exterior - very animals here include all sizes, from pigmejki (Cebuella (Callithrix) pygmaea), less than squirrels commonplace, the gorilla, bigger than a man. Species that live mainly in trees are slender and graceful body, other ground or cave, is stocky and massive.
Lifestyle - Most monkeys live in herds or family groups with complex social structure. There are a monogamous species. Often a flock led by the strongest male. In females, there is a 4-week menstrual cycle, lack of birth seasonality. The female usually gives rise to a single young, which is a long time with his mother, holding on tight limbs.

I słowo, że to nie było z translatora ^^ Bo tam źle tłumaczy ;//