Odpowiedzi

2010-03-18T23:21:50+01:00
Konstytucję PRL uchwalono w 1952 r. Była ona oparta na wzorach ZSRR. Nie była precyzyjna i często odwoływała się do ustaw. Wprowadzała własność prywatną. Zatarto granice między trzema władzami. Ograniczała system parlamentarny organów państwa wokół tzw. zasady jedności państwowej. Zakładała jednostronne podporządkowanie Sejmowi pozostałych typów organów państwowych - administrację, sądownictwo, prokuraturę. Zniesiono urząd prezydenta. Nadano nowy kształt Rady Państwa, która miała część kompetencji głowy państwa i zyskała tzw. kompetencje zastępcze wobec Sejmu. Rząd był powoływany przez Sejm, mógł odwołać ministrów. Nie istniał Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. Rada Państwa miała podobne uprawnienia do rządu. Sąd miał być powoływany przez Radę Państwa.

Konstytucja PRL była dostosowana do ówczesnej ideologii i zależności od ZSRR, wiele elementów tej konstytucji rożni się znacznie od obecnej Konstytucji z 1997 r, z prostego powodu - innego systemu.