Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T21:58:06+01:00
Unikatowy w skali Europy obszar ruchomych wydm zwanych "Białymi Górami" wraz z przymorskimi jeziorami: Łebsko, Gardno, Dołgie Małe, Dołgie Duże. Występują cenne zbiorowiska leśne takie jak: bór bażynowy, brzezina bagienna, świeży bór bagienny, oraz bardzo rzadkie gatunki fauny, w tym awifauny, jak orzeł bielik i orzeł przedni. Występują także gatunki roślin reprezentujące grupy wymienione w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej UE oraz 28 gatunków ptaków z listy załącznika I do Dyrektywy Ptasiej UE, co dało podstawę do włączenia Parku do sieci obszarów chronionych Natura
2000. Park jest włączony do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery i obszarów chronionych w ramach Konwencji Ramsarskiej.

OSOBNO KAŻDE:
Nazwa
Bagna Izbickie
Lokalizacja
gm. Główczyce, obręb Główczyce
Wielkość
281,18 ha
Główne walory przyrodnicze
- występuje tu sześć dominujących zespołów roślinnych, charakteryzujących środowisko wilgotne,
- bardziej interesujące rośliny rezerwatu to: wrzosiec bagienny, woskownica europejska, rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, turzyca bagienna, modrzewnica, bażyna czarna, bagno zwyczajne.

Nazwa
Torfowisko Pobłockie
Lokalizacja
gm. Główczyce, N-ctwo Damnica
Wielkość
112,31 ha
Główne walory przyrodnicze
- rezerwat jest cennym obszarem retencji wodnej,
- wśród najbardziej interesujących roślin występują tu m. in.: woskownica europejska, wrzosiec bagienny, modrzewnica, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne.

Nazwa
Jezioro Modła
Lokalizacja
gm. Ustka, obręb Lędowo
Wielkość
194,80 ha
Główne walory przyrodnicze
- miejsce lęgowania ptactwa wodnego np. mewy śmieszki, mewy srebrzystej, mewy pospolitej, rybitwy czarnej, kaczki krzyżówki, łabędzia niemego, błotniaka łąkowego, remiza, kwiczoła,
- występowanie roślinności będącej podstawowym elementem decydującym o warunkach lęgowania ptaków, a także zespołów roślinności wodnej i szuwarowej typowej dla płytkiego, zarastającego jeziora przymorskiego.
Więcej znajdziesz na wikipedi

Oraz z tego co ja wiem to:
*wydmy ruchome
*jezioro Łebskie
6 3 6
2010-03-17T22:00:01+01:00
Flora:
widłak torfowy, mikołajek nadmorski, zimoziół północny, rosiczka okrągłolistna, storczykowate, turzyca piaskowa, długosz królewski, poryblin jeziorny, malina moroszka, smardz, purchawica olbrzymia, szmaciak gałęzisty i sromotnik bezwstydny.

Flora:
łabędzie, mewy, kaczki, perkozy, łyski i rybitwy, bataliony, bekasy, kuliki, czaple, żurawie, bieliki, rybołowy, łosie, jelenie, sarny, lisy, gronostaje, jenoty, borsuki, bobry, foki, morświny.
4 3 4