Potrzebuje krotkie definicje i wzory na temty

1. Wartość prędkości światła w próżni.
2.Omówić zjawiska o falowej i czasteczkowej naturze światła.
3.prawo odbicia.
4.dyfrakcja
5.interferencja
6.czolo fali i powierzchnia falowa
7.promien fali
8.Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

na dzis!! daje naj za wszystkie odpowiedzi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T13:59:17+01:00
AD1.prędkość fali elektromagnetycznej w próżni i wynikającą z tego stałą fizyczną (c = 299 792 458 m/s)
AD4.zjawisko dyfrakcji, czyli ugięcia fali i interferencji, czyli nakładania się fal
AD3. prawo odbicia- Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni odbicia leżą w jednej płaszczyźnie. W wyniku odbicia zmienia się tylko kierunek rozchodzenia się fali, nie zmienia się jej długość
AD5.Interferencja to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja zachodzi dla wszystkich rodzajów fal, we wszystkich ośrodkach, w których mogą rozchodzić się dane fale
AD6.Czoło fali – miejsce geometryczne punktów o tej samej fazie drgań w przestrzeni objętej zaburzeniem falowym
AD8.Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne zachodzi dla metali czyli dla substancji, w których oprócz elektronów na stałe związanych z atomami są także elektrony swobodne. Elektrony te nie są związane z atomami, mogą poruszać się w całej objętości bryły metalu.
AD2.Falowa natura światła przejawia się w takich zjawiskach jak:
- dyfrakcja (ugięcie kierunku rozchodzenia się światła) na krawędziach i otworach;
- interferencja (nakładanie się różnych fal o tej samej długości);
- polaryzacja – wyróżnianie kierunku drgań wektora natężenia pola elektrycznego;
- załamanie światła na granicy dwóch ośrodków przezroczystych;
- odbicie światła na granicy dwóch ośrodków optycznych.
AD7.Promień fali - wektor prostopadły do powierzchni fali. Albo też linia, do której styczna w każdym punkcie pokrywa się z kierunkiem rozchodzenia się fali.
AD2.
3 4 3