Bardzo proszę o rozwiązanie poniżyszch zadań (w tym dwa w załączniku).

1. Ułóż wzory sumaryczne związków zawierających 4 atomy węgla w cząsteczce:
a) węglowodoru
b) alkoholu
c) kwasu
W przykładach b) i c) zakreś i nazwij grupę funkcyjną.

2. Napisz reakcję otrzymywania mydła potasowego.

3. W wyniku spalania cząsteczki pewnego alkoholu można otrzymać 3 cząsteczki tlenku węgla (II) i 4 cząsteczki wody. Ułóż równanie tej reakcji.

4. W 40-procentowym roztworze na 1 cząsteczkę alkoholu przypada 5 cząsteczek wody. Olbicz masę cząsteczkową alkoholu.

1

Odpowiedzi

2016-08-28T21:57:35+02:00
1)
a) C₄H₁₀
b) C₄H₉OH -- grupa hydroksylowa (-OH)
c) C₃H₇COOH -- grupa karboksylowa (-COOH)

2)
C₁₇H₃₅COOH + KOH --T-->
C₁₇H₃₅COOK + H₂O

3)
C₃H₇OH + 3 O₂ ---> 3CO + 4H₂O

4)
mH₂O=18u
m5H₂O=5*18u=90u

Z def. stęż. procent.
40g alkoholu ------- 60g wody
xg alkoholu --------- 90g wody
x = 60g alkoholu
Masa alkoholu wynosi 60u

Załącznik:
1)
CH₃COOC₂H₅ ..... octan etylu ................ estry
C₁₇H₃₅COOH ...... kwas stearynowy ...... wyższe kwasy karboksylowe (tłuszczowe)
C₄H₁₀ .................. butan ......................... węglowodory nasycone (alkany)
C₁₅H₃₁COONa .... palmitynian sodu ....... mydła

5)
a) 2CH₃OH + 3 O₂ ---> 2CO₂ + 4H₂O
b) C₁₅H₃₁COOH + NaOH ---> C₁₅H₃₁COONa + H₂O
c) 2CH₃COOH + CuO ---> (CH₃COO)₂Cu + H₂O
d) 2C₁₇H₃₅COOK + MgCl₂ ---> (C₁₇H₃₅COO)₂Mg↓ + 2KCl
2C₁₇H₃₅COO⁻ + 2K⁺ + Mg²⁺ + 2Cl⁻ ---> (C₁₇H₃₅COO)₂Mg↓ + 2K⁺ + 2Cl⁻