Odpowiedzi

2010-03-18T16:40:10+01:00
Wojewoda jako zwierzchnik administracji zespolonej w województwie

Zadania i ustrój administracji rządowej w województwie zostały uregulowane przez ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie66.

W myśl art. 4 ustawy wojewoda jest zwierzchnikiem zespolonych służb, inspekcji i straży w administracji rządowej w województwie. O ile ustawa nie stanowi inaczej, zespolenie to następuje w jednym urzędzie (czyli w strukturze urzędu wojewódzkiego). Nie jest to jednak konieczne, ponieważ ustawa przewiduje możliwość zaistnienia wyjątków – a zatem możliwy jest brak zespolenia organizacyjnego w funkcjonowaniu tych służb (inspekcji, straży). Organizację całej tej administracji zespolonej w województwie określa natomiast statut urzędu wojewódzkiego, który nadaje wojewoda. To statut zawiera między innymi nazwy stanowisk kierowników zespolonych służb (inspekcji, straży) i nazwy jednostek, jakie stanowią aparat pomocniczy tych kierowników oraz zakres ich działania. Natomiast bardziej szczegółową organizację i tryb pracy urzędu wojewódzkiego zawiera regulamin, który wojewoda ustala w formie zarządzenia. Część tego regulaminu stanowią regulaminy komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych, które z kolei są ustalane przez kierowników tychże jednostek, a następnie zatwierdzane przez wojewodę (chyba, że przepisy ustaw, na podstawie których działają te jednostki, stanowią inaczej). Wyjątkiem od zasady zespolenia jest regulacja dotycząca Policji – bowiem regulaminy komisariatów, komend i innych jednostek nie stanowią części regulaminu urzędu wojewódzkiego. Regulaminy te ustala właściwy dla tych jednostek komendant Policji w uzgodnieniu ze swoim przełożonym.