Trzeba mi to przetłómaczyc na gwałt!!!


Martin Luther, ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 r. tamże) – niemiecki reformator religijny, teoretyk i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski bożej.

Pomimo że nie brał czynnego udziału w wystąpieniach religijnych i społeczno-politycznych, a jedynie pisał polemiki i katechezy, skupił wokół swojej idei całą opozycję Kościoła katolickiego. Przełożył Biblię na język niemiecki (zob. Biblia Lutra), był autorem Postylli Domowej, Małego i Dużego Katechizmu, Artykułów Szmalkaldzkich oraz wielu pieśni kościelnych, w tym ewangelickiego hymnu: Warownym grodem jest nasz Bóg.

Podstawę jego nauki stanowią hasła: sola scriptura – jedynie Pismo, sola fide – jedynie wiara, sola gratia – jedynie łaska, solus Christus – jedynie Chrystus, solum Verbum – jedynie słowo
Słuchaj to wszystko Co wiem a wiem bo jestem nauczycielem jezyka polskiego

2

Odpowiedzi

2010-03-18T17:16:22+01:00
Martin Luther, born. November 10, 1483 in Eisleben, died. February 18, 1546, the same place) - German religious reformer, theorist, and initiator of the Reformation, the Augustinian monk, doctor of theology. By 95 Theses denouncing the practice of selling indulgences, which rejected the opportunity to buy the grace of God.

Although he did not take an active part in the speeches of religious and socio-political and only wrote polemics and catechesis, rallied his ideas all opposition of the Catholic Church. Translated the Bible into German (see Luther Bible), was the author of Postylli Civil, Small and Large Catechism, Articles Szmalkaldzkich and many hymns, including the Protestant hymn: A Mighty Fortress Is Our God.

The basis of his teachings are the passwords: sola scriptura - only Scripture, sola fide - only faith, sola gratia - grace only, solus Christus - Christ alone, Verbum solum - only the word Listen to it all and I know what I know because I am a teacher of Polish language.Przetłumaczone :P
2010-03-18T17:17:37+01:00
Martin Luther, born. November 10, 1483 in Eisleben, died. February 18, 1546, the same place) - German religious reformer, theorist, and initiator of the Reformation, the Augustinian monk, doctor of theology. By 95 Theses denouncing the practice of selling indulgences, which rejected the opportunity to buy the grace of God.
Although he did not take an active part in the speeches of religious and socio-political and only wrote polemics and catechesis, rallied his ideas all opposition of the Catholic Church. Translated the Bible into German (see Luther's Bible), was the author of Postylli Civil, Small and Large Catechism, Articles Szmalkaldzkich and many hymns, including the Protestant hymn: A Mighty Fortress Is Our God.The basis of his teachings are the passwords: sola scriptura - only Scripture, sola fide - only faith, sola gratia - grace only, solus Christus - Christ alone, Verbum solum - only the word Listen to it all and I know what I know because I am a teacher of Polish language