Odpowiedzi

2009-10-26T23:08:09+01:00
Kompetencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej można podzielić na kilka grup. Klasyfikacja ta może być przeprowadzona według różnych kryteriów np. kryterium wskazujące na trzy podstawowe grupy uprawnień:
1. Kompetencje wyznaczające Prezydentowi rolę głowy państwa w stosunkach zagranicznych i wewnętrznych;
2. Kompetencje realizujące arbitraż polityczny Prezydenta i równoważące władze w systemie podziału władzy;
3. Inne kompetencje .
Szczegółowy zarys proponowanej wyżej klasyfikacji wyróżnia następujące grupy i podgrupy uprawnień Prezydenta RP:
1. Kompetencje głowy państwa:
a)kompetencje w zakresie spraw zagranicznych;
b)kompetencje w zakresie zwierzchnictwa Sił Zbrojnych, obronności i bezpieczeństwa państwa na czas pokoju i wojny;
c)klasyczne uprawnienia głowy państwa.

2. Kompetencje arbitrażu politycznego i równoważenia władz:
a)kompetencje w stosunku do parlamentu (Sejmu, Senatu);
b)kompetencje w stosunku do rządu;
c)kompetencje w stosunku do władzy sądowniczej.

3. Inne kompetencje:
a)kompetencje ustrojowe;
b)kompetencje kreacyjne, organizacyjne oraz w zakresie kierownictwa państwowego i wewnętrznego w Kancelarii Prezydenta RP;
c)pozostałe kompetencje określone w ustawach .Prezes Rady Ministrów, pierwszy minister, primus inter pares, do jego kompetencji zaliczyć można:
1. tworzy rząd, powołuje ministrów, występuje z exspse i z wnioskiem o wotum zaufania do Sejmu
2. ma prawo ustalenia w drodze rozporządzeń szczegółowego zakresu działań ministra
3. zwołuje posiedzenia i im przewodniczy, z wyjątkiem Rady Gabinetowej
4. jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników administracji rządowej i zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej
5. powołuje sekretarzy i podsekretarzy satnu na wniosek ministra
6. może uchylić rozporządzenia i zarządzenia ministrów
7. jest centralnym, samodzielnym organem administracji rządowej
5 3 5
2009-10-26T23:09:11+01:00
Http://www.sciaga.pl/tekst/85698-86-kompetencje_prezydenta
tu są kompetencje prezydenta-skorzystaj z końcowej części pracy tam są kompetencje wypisane z konstytucji

http://www.sciaga.pl/tekst/29598-30-sklad_i_kompetencje_rady_ministrow_w_rzeczypospolitej_polskiej
jest to praca bardzo długa ale na pewno znajdziesz wszystko ma bardzo dużo pozytywnych komentarzy czytałam praca jes na prawadę bardzo dobra
4 3 4