Przetłumacz na Polski...


How can we save our planet?

Pollution of our planet is one of the biggest problem our civilization. Technical Progress is a kind of paradox because developing industry more and more polluted environment, on the other hand the newest inventions can be environmentally-friendly. In my speaking I want to present how can we save our planet.
First I tell a few words about atmosphere. The main coused of polutted atmosphere is carbon dioxide and other waste gases like CFCs. Most of petrols contain lead which is a very poisonous. Those gases are getting in to the atmoshopere from factories, motor vehicles or power stations. Those pollution couse the greenhouse effect, global warming, holes in the ozone layer or acid rains. We can stopped this process by fit a filters on chimney stack, use unleaded petrol, use aerosol cans and fridge which are marked “ozone friendly".
The next problem that I want to present is water pollution. Acid rains, industrial waste from factories, chemical fertilizers and pesticides use by farmers are the major couse of water pollution. It kills fish in rivers and lakes. We must stopped it because a lot of water animals become extinct. The water is very important for us because about 70% of the human body is water. We have to build new waste-water treatment plants, save water in our households and bring close circulation of water in factories.
The last problem that I want to present is soil pollution. When we are cut down or burned forrest the soil is washed away, so that area may turn to desert. When we will use more and more fertilizers the soil will be jejune. Next, the farming couldn't develop and in the world will be more hunger. We have to use natural fertilizers but only in not large quantities, don't use pesticides and don't cut down and burned forrests.
That is only a few simple ways how we can save our planet and if we start use it our planet will be healthy.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-18T18:01:53+01:00
W jaki sposób możemy uratować naszą planetę?

Zanieczyszczeniem naszej planety jest jednym z największych problemów naszej cywilizacji. Postępu Technicznego jest pewnego rodzaju paradoks, ponieważ przemysł rozwija się coraz bardziej zanieczyszczone środowisko, az drugiej strony najnowsze wynalazki mogą być przyjazne środowisku. W moim mówiąc chcę przedstawić, w jaki sposób możemy uratować naszą planetę.
Najpierw powiem kilka słów na temat atmosfery. Głównym coused z polutted atmosfery dwutlenku węgla i innych gazów odlotowych, jak CFC. Większość benzyn zawierających ołów, który jest bardzo trujący. Te gazy stają się w atmoshopere z fabryk, pojazdów lub elektrowniach. Te couse zanieczyszczeń powodujących efekt cieplarniany, globalne ocieplenie, dziury w warstwie ozonowej i kwaśne deszcze. Możemy przerwać ten proces dopasowania filtry kominów, należy użyć benzyny bezołowiowej, wykorzystanie aerozoli i lodówkę, które są oznaczone jako "ozon friendly".
Kolejnym problemem, który chcę przedstawić jest zanieczyszczenie wody. Kwaśne deszcze, odpady przemysłowe z fabryk nawozów sztucznych i pestycydów rolnicy są głównymi couse zanieczyszczenia wody. To zabija ryby w rzekach i jeziorach. Musimy przerwać, bo wiele zwierząt wodnych wyginąć. Woda jest dla nas bardzo ważne, ponieważ około 70% ciała ludzkiego to woda. Musimy zbudować nowe oczyszczalni wody, oszczędzanie wody w naszych gospodarstwach domowych i przybliżać obieg wody w zakładach produkcyjnych.
Ostatni problem, który chcę przedstawić jest zanieczyszczenie gleby. Kiedy są wycinane lub spalone Forrest gleba jest zmyta, więc na tym obszarze może okazać się w pustynię. Gdy będziemy używać coraz więcej nawozów w glebie będzie jejune. Dalej, rolnictwo nie może się rozwinąć i na świecie będzie więcej głodu. Mamy do wykorzystania nawozów naturalnych, ale nie tylko w dużych ilościach, nie używać pestycydów i nie wycięte i spalone forrests.
To tylko kilka prostych sposobów, w jaki sposób możemy uratować naszą planetę i jeśli zaczniemy używać naszej planety będzie zdrowy.
3 2 3
2010-03-18T18:02:42+01:00
W jaki sposób możemy uratować naszą planetę?
Zanieczyszczeniem naszej planety jest jednym z największych problemów naszej cywilizacji. Postępu Technicznego jest pewnego rodzaju paradoks, ponieważ przemysł rozwija się coraz bardziej zanieczyszczone środowisko, az drugiej strony najnowsze wynalazki mogą być przyjazne środowisku. W moim mówiąc chcę przedstawić, w jaki sposób możemy uratować naszą planetę.
Najpierw powiem kilka słów na temat atmosfery. Głównym coused z polutted atmosfery dwutlenku węgla i innych gazów odlotowych, jak CFC. Większość benzyn zawierających ołów, który jest bardzo trujący. Te gazy stają się w atmoshopere z fabryk, pojazdów lub elektrowniach. Te couse zanieczyszczeń powodujących efekt cieplarniany, globalne ocieplenie, dziury w warstwie ozonowej i kwaśne deszcze. Możemy przerwać ten proces dopasowania filtry kominów, należy użyć benzyny bezołowiowej, wykorzystanie aerozoli i lodówkę, które są oznaczone jako "ozon friendly".
Kolejnym problemem, który chcę przedstawić jest zanieczyszczenie wody. Kwaśne deszcze, odpady przemysłowe z fabryk nawozów sztucznych i pestycydów rolnicy są głównymi couse zanieczyszczenia wody. To zabija ryb w rzekach i jeziorach. Musimy przerwać, bo wiele zwierząt wodnych wyginąć. Woda jest dla nas bardzo ważne, ponieważ około 70% ciała ludzkiego to woda. Musimy zbudować nowe oczyszczalni wody, oszczędzanie wody w naszych gospodarstwach domowych i przybliżać obieg wody w zakładach produkcyjnych.
Ostatni problem, który chcę przedstawić jest zanieczyszczenie gleby. Kiedy są wycinane lub spalone Forrest gleba jest zmyta, więc na tym obszarze może okazać się w pustynię. Gdy będziemy używać coraz więcej nawozów w glebie będzie jejune. Dalej, rolnictwo nie może się rozwinąć i na świecie będzie więcej głodu. Mamy do wykorzystania nawozów naturalnych, ale nie tylko w dużych ilościach, nie używać pestycydów i nie wycięte i spalone forrests. To tylko kilka prostych sposobów, w jaki sposób możemy uratować naszą planetę i jeśli zaczniemy używać naszej planety będzie być zdrowe.
2 3 2
2010-03-18T18:16:22+01:00
W jaki sposób możemy uratować naszą planetę?

Zanieczyszczeniem naszej planety jest jednym z największych problemów naszej cywilizacji. Postępu Technicznego jest pewnego rodzaju paradoks, ponieważ przemysł rozwija się coraz bardziej zanieczyszczone środowisko, az drugiej strony najnowsze wynalazki mogą być przyjazne środowisku. Krótko mówiąc chcę przedstawić, w jaki sposób możemy uratować naszą planetę.
Najpierw powiem kilka słów na temat atmosfery. Głównym powodem zanieczyszczenia atmosfery dwutlenku węgla i innych gazów odlotowych, jak CFC. Większość benzyn zawierających ołów, który jest bardzo trujący. Te gazy dostają się w atmosferę z fabryk, pojazdów lub elektrowniach. Te zanieczyszczenia powodują efekt cieplarniany, globalne ocieplenie, dziury w warstwie ozonowej i kwaśne deszcze. Możemy przerwać ten proces dopasowania filtry kominów, należy użyć benzyny bezołowiowej, wykorzystanie aerozoli i lodówkę, które są oznaczone jako "nie zawierające ozonu".
Kolejnym problemem, który chcę przedstawić jest zanieczyszczenie wody. Kwaśne deszcze, odpady przemysłowe z fabryk nawozów sztucznych i pestycydów rolnicy są głównymi powodem zanieczyszczenia wody. To zabija ryby w rzekach i jeziorach. Musimy przerwać, bo wiele zwierząt wodnych może wyginąć. Woda jest dla nas bardzo ważna, ponieważ około 70% ciała ludzkiego to woda. Musimy zbudować nowe oczyszczalnie wody, oszczędzanie wody w naszych gospodarstwach domowych i przybliżać obieg wody w zakładach produkcyjnych.
Ostatni problem, który chcę przedstawić jest zanieczyszczenie gleby. Kiedy są wycinane lub spalone lasy gleba jest zmyta, więc na tym obszarze może okazać się w pustynię. Gdy będziemy używać coraz więcej nawozów w glebie będzie zanieczyszczenie . Dalej, rolnictwo nie może się rozwinąć i na świecie będzie więcej głodu. Mamy do wykorzystania nawozy naturalne, ale nie używać w dużych ilościach, nie używać pestycydów i nie wycinać i palić lasów.
To tylko kilka prostych sposobów, w jaki sposób możemy uratować naszą planetę i jeśli zaczniemy używać naszej planety będzie zdrowi.
2 3 2