Odpowiedzi

2009-10-27T15:34:59+01:00
Program liczba;
uses CRT;
var
licz, b, c: integer;
przedzial: boolean;
begin
Clrscr;
Write('Podaj poczatek przedzialu: ');
readln(b);
Write('Podaj koniec przedizalu: ');
readln(c);
Write('Podaj liczbe do sprawdzenia: ');
readln(licz);
if (licz > b) and (licz < c) then przedzial := true;
if przedzial = true then writeln('Liczba nalezy do przedzialu!') else
Writeln('Liczba nie nalezy do przedzialu!');
readln;
end.