Odpowiedzi

2010-03-18T18:59:29+01:00
W języku codziennym spotykamy się z użyciem słowa „natchnienie”, gdy mówi się o uzdolnionych ludziach, czy też o stworzonych przez nich dziełach. Stąd mówimy np. o natchnionym poecie, o dziele muzycznym. Wyrażenia „natchniony”, „natchnienie”, stosowane do Pisma Świętego mają znaczenie szczególne, teologiczne. Zwykło się nim oznaczać współdziałanie Boga i człowieka, którego owocem jest Biblia jako księga bosko-ludzka. Jest zatem natchnienie działaniem nadprzyrodzonym Boga, obejmującym cały proces powstawania ksiąg świętych. W odniesieniu do ludzi, uczestniczących w procesie powstawania ksiąg, wyraża się ono w szczególnej nadprzyrodzonej i wewnętrznej pomocy zarówno w tworzeniu, przekazywaniu, jak i spisywaniu. W odniesieniu do samych ksiąg natchnienie wyraża się w ich podwójnym autorstwie, mocą którego zarówno Bóg, jak i człowiek są rzeczywistymi i prawdziwymi autorami. Natchnienie biblijne jest to charyzmatyczny i bezpośredni wpływ Boga na autorów Pisma Świętego, dzięki któremu – pomimo że zachowują oni własną indywidualność pisarską i autorstwo napisanych przez siebie ksiąg – Bóg staje się ich głównym Autorem.
4 4 4
2010-03-18T19:00:33+01:00
Rozważając protestanckie sola pisałem, że dla chrześcijan Biblia powinna stanowić ostateczny autorytet w sprawach wiary i drogi za Bogiem, gdyż jest natchnionym Słowem Bożym. Wszelkie nauczanie, tradycja, objawienie, wizja nie może zatem przeczyć Bożemu Słowu, bądź zmieniać jego przesłania. Wszystko, co do nas dociera, powinniśmy sprawdzać i weryfikować na podstawie Bożego Słowa. Zapewne jednak każdy z nas spotkał się w swym życiu z pytaniem: ‘A skąd wiesz, że Biblia jest natchniona przez Boga? Może jest to tylko jedna z wielu tzw. ‘świętych ksiąg', będących dziełem człowieka? Skąd masz pewność że jest to Słowo Boże? Przecież to ludzie spisali Biblię...' Dlatego też warto mieć w tej dziedzinie pewną wiedzę. W niniejszym artykule odpowiemy sobie zatem na pytanie, dlaczego wierzymy, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym?

Powinno być dobrze..
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:09:34+01:00
Natchnienie Biblii
Rozważając protestanckie sola pisałam, że dla chrześcijan Biblia powinna stanowić ostateczny autorytet w sprawach wiary i drogi za Bogiem, gdyż jest natchnionym Słowem Bożym. Wszelkie nauczanie, tradycja, objawienie, wizja nie może zatem przeczyć Bożemu Słowu, bądź zmieniać jego przesłania. Wszystko, co do nas dociera, powinniśmy sprawdzać i weryfikować na podstawie Bożego Słowa. Zapewne jednak każdy z nas spotkał się w swym życiu z pytaniem: ‘A skąd wiesz, że Biblia jest natchniona przez Boga? Może jest to tylko jedna z wielu tzw. ‘świętych ksiąg', będących dziełem człowieka? Skąd masz pewność że jest to Słowo Boże? Przecież to ludzie spisali Biblię...' Dlatego też warto mieć w tej dziedzinie pewną wiedzę. W niniejszym artykule odpowiemy sobie zatem na pytanie, dlaczego wierzymy, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym?

Czym jest natchnienie

Istnieje kilka teorii na temat tego, czym jest natchnienie Pisma Świętego i jaki ma zakres. Nie będę ich tu szczegółowo rozważać. Podkreślę jedynie, że natchnienie nie oznacza, że Biblia została w całości podyktowana przez Boga, że Bóg użył pisarzy biblijnych jedynie jako maszyny do pisania, nie uwzględniając ich osobistych preferencji. Owszem, wiele fragmentów Pisma zostało dosłownie podyktowanych przez Boga. Jest tak choćby z Dekalogiem, Modlitwą Pańską, czy niektórymi proroctwami w księgach proroczych. Biblia powstawała jednak również przy udziale człowieka. Bóg użył ludzi do jej napisania, uwzględniając ich specyficzne zdolności i osobowość. Duch Święty tak wykorzystał umiejętności natchnionych autorów Pisma, że w wyniku ich pracy powstało doskonałe Boże przesłanie, niosące zarazem znamiona osobowości każdego z nich. Bóg nie spisał Biblii bez udziału człowieka a człowiek bez udziału Boga. Duch Święty miał ponadnaturalny wpływ na ludzki umysł, dzięki któremu prorocy, apostołowie i inni autorzy ksiąg Biblii mogli przekazać Bożą prawdę bez żadnego błędu. Nie pogwałcając ich osobowości Duch Święty strzegł i zachowywał każdą myśl, wyrażenie i słowo przed jakimkolwiek przeoczeniem lub nieścisłością. Objawiał im duchowe prawdy i strzegł przed popełnieniem błędu. Dlatego też Bóg złożył na Piśmie swój Boży autorytet, „podpisał się" pod spisanymi przez nich słowami, tak że każde Słowo zawarte w Biblii jest natchnione i jest ono Słowem Bożym, ma Boski autorytet, jest doskonałe i nieomylne. Natchnienie Biblii jest kompletne. Tzn. natchnione w Biblii są zarówno zwarte w Biblii słowa, opisane wydarzenia, liczby, daty. Oczywiście natchnienie Pisma dotyczy jego oryginału. Dlatego też, posługując się licznymi przekładami, musimy mieć na uwadze, że mogą zawierać ewentualne błędy w tłumaczeniach, co nie powinno rzutować na samo świadectwo Biblii. Przy ewentualnych nieścisłościach powinniśmy próbować jak najbardziej dotrzeć do tego, jak dane słowo, werset, był oddany w oryginale Biblii, gdyż to oryginał Biblii nosi na sobie znamiona Boskiej nieomylności. Jego późniejsze kopie i tłumaczenia są Słowem Bożym w takiej mierze, jak wiernie reprezentują oryginał.
5 3 5