Odpowiedzi

2010-03-20T14:55:16+01:00

Wielki Basen Artezyjski, Great Artesian (Australian) Basin, największy basen artezyjski na kontynencie australijskim (1554 tys. km2), obejmujący znaczne obszary środkowej i północnej Australii, pomiędzy Wielkimi Górami Wododziałowymi a Wyżyną Zachodnioaustralijską (środkowa i północna część Nizin Wewnętrznych wraz z niziną Karpentaria).

Przemieszczaniu na wielkie odległości wód podziemnych sprzyja nieckowate (synklinalne) ułożenie warstw skalnych, przy czym warstwę wodonośną stanowią piaskowce jurajskie, a nieprzepuszczalną pokrywę (uniemożliwiającą naturalne wypłynięcie wody na powierzchnię) - kredowe łupki ilaste.

Wody artezyjskie gromadzą się na zróżnicowanych głębokościach (do 2135 m) i są czerpane z ponad 5000 studzien. Stanowią one podstawę gospodarki Wielkiego Basenu Artezyjskiego (hodowla), szczególnie w południowej części obszaru, cechującej się silnym niedoborem wody (opad roczny poniżej 150 mm).
4 1 4