Obraz norweskiego malarza, Edvarda Muncha „Krzyk” powstał w 1893 roku. Dzieło należy do cyklu „Fryz życia”, który w założeniu artysty miał być: „poematem życia miłości i śmierci” Przedstawia on krzyczącą postać, prawdopodobnie samego malarza.
Osoba na pierwszym planie stoi na moście. Nie wiemy kim ona jest: kobietą, mężczyzną, dzieckiem lub może ludzkim embrionem? Jej głowa wydaje się za duża w stosunku do szczupłej sylwetki i zbyt ciężka dla podtrzymujących ją rąk. Ma na sobie ciemny strój, co tworzy wyrazisty kontrast z jasną barwą ciała. Twarz wyraża przerażenie: usta są otwarte do krzyku. Za sobą ma dwa cienie: ścigających czy tylko świadków? Przestrzeń wokół wywołuje wrażenie niepokoju i lęku. Most nie ma początku ani końca. Tłem sytuacji jest morze lub zatoka w kolorach czerni, szarości i jadowitej żółci. Uzupełnieniem całej sceny jest pomarańczowo-żółte niebo charakterystyczne dla zachodu słońca.
Opisywany obraz budzi w widzu grozę. Sprawiają to między innymi wyraziste, wijące się linie oraz niezwykle jaskrawe i kontrastujące ze sobą barwy. Potęgują one jeszcze przerażenie, jakie możemy ujrzeć na twarzy głównej postaci. Odważne użycie koloru przez artystę ma na celu wzmocnienie ładunku emocjonalnego, jaki niesie ze sobą dzieło. Wzrok przykuwa również obojętność postaci na drugim planie, które zachowują się tak, jakby nie dostrzegały krzyczącej postaci.
„Krzyk” jest odzwierciedleniem uczuć Muncha. Autor był najwidoczniej przerażony światem. Bał się samotności i obojętności innych ludzi. Wiele źródeł podaje, iż czuł on głębokie lęki związane z alienacją współczesnego człowieka. Malując swój obraz przelał on na płótno swoją duszę, swoje odczucia.

1

Odpowiedzi

2010-03-18T19:23:48+01:00
Proszę bardzo ;)

Picture of Norwegian painter Edvard Munch "The Scream" was founded in 1893. Work belongs to the cycle "Frieze of Life", which was to be the premise of "a poem of love, life and death" represents the form of shouting, probably the same painter.
The person in the foreground, stands on the bridge. We do not know who she is: a woman, man, child or human embryo can? Her head seems too large in relation to lean body shape and too heavy for her supporting hands. He is wearing a dark suit, which creates a clear contrast with the bright color of the body. Is the face of terror: the mouth is open to the screams. Behind him is two shadows: the pursuers or just witnesses? Space around gives the impression of anxiety and fear. The bridge has no beginning or end. The background situation is the sea or bay in the colors black, gray and poisonous bile. The whole scene is complemented by an orange-yellow sky characteristic of the sunset.
Featured image viewer wakes in terror. Make it clear, inter alia, winding lines and a very bright and contrasting colors. Compounded by the horror they have, what we see on the face of the main character. Be bold use of color by the artist aims to strengthen the emotional, which brings with it a masterpiece. Eyes are also attracted to the form of indifference to the second plan, which behave as if they did not see the form of screaming.
"The Scream" Munch is a reflection of feelings. The author was apparently terrified of the world. He was afraid of solitude and indifference of others. Many sources says that he felt deep anxiety associated with alienation of modern man. Painting shed his image on the canvas his soul, his feelings.
1 5 1