Odpowiedzi

2010-03-18T19:46:44+01:00
Gospodarka. Australia należy do krajów rozwiniętych; gospodarkę Australii cechuje daleko posunięta koncentracja produkcji oraz centralizacja kapitału; największe organizacje produkcyjno-usługowe. W okresie powojennym nastąpiła silna ekspansja kapitału USA i Japonii (do II wojny świat. Australia była terenem ekspansji gł. kapitału bryt.); kapitał krajowy, z wyjątkiem górnictwa, ma we wszystkich działach gospodarki ponad 50% udziału. W 2002 produkt krajowy brutto na 1 mieszk. wg parytetu siły nabywczej wynosił 26 495 dol. USA. Gospodarka Australii w dużym stopniu jest uzależniona od koniunktury na rynku świat. (ok. 70% wartości eksportu stanowią surowce miner. i produkty rolne); kolejne rządy dążą do rozszerzenia i stabilizacji rynków zbytu, wymiany technologii i współpracy z krajami Pacyfiku, zwł. z Japonią i państwami ASEAN. Dezintegracja światowego systemu komunistycznego (1989) wpłynęła na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego Australii; nasiliły się procesy inflacyjne, zmniejszyło się bezrobocie (ok. 9 %), spadła wartość dol. austral.; 1989 zadłużenie zagraniczne Australii przekroczyło 110 mld dol. USA. Reformy zainicjowane w związku z tą sytuacją stworzyły warunki do ożywienia gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności, gł. przez obniżenie ceł i podatków od przedsiębiorstw, a także rozwój przemysłu przetwórczego.

---daleko posunięta koncentracja produkcji oraz centralizacja kapitału.
---ogromnym bogactwom naturalnym
--- jest najpoważniejszym dostawców węgla, rudy żelaza i złota

Związek Australijski należy do krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo. Do połowy XX w największe dochody Australii przynosił przemysł wydobywczy oraz rolnictwo. Dzięki bogatym złożom surowców mineralnych, w Australii rozwiną się przemysł wydobywczy. Kraj ten zajmuje czołowe miejsce w wydobyciu boksytów, diamentów, cyrkonu, złota, rud żelaza i uranu. Podstawą rolnictwa w Australii stanowi hodowla zwierząt. W gospodarkach hoduje się głównie owców, rzadziej bydło. Grunty orne zajmują zaledwie 6,5 % powierzchni państwa. Uprawia się tam na nich przede wszystkim pszenice, bawełnę, winorośl, i owoce cytrusowe. Znaczne dochody przynosi gospodarce Australii turystyka


Nie wiem czy dobrze jest to zadanie ale możesz sobie wybrać z niego niektóre wiadomości ;);]