Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T22:33:47+01:00
1 Po polsku:
Wszystko zaczęło się od awarii prądu w nocy i niedziałającego budzika. Wyspałem się bardzo, ale w momencie, gdy się zbudziłem miałem 10 minut do odjazdu autokaru z wycieczką. Jakimś cudem w ostatniej chwili udało mi się jednak zdążyć. Po wejściu do autokaru dołączyłem do moich kolegów, którzy okupywali tylne miejsca naszego autokaru. Nie przejmując się niczym zacząłem z nimi rozmawiać o ostatnim pokazie samochodów sportowych. Czas mijał bardzo wesoło, do pierwszego postoju. Jako że wybiegając z domu zabrałem tylko plecak, musiałem kupić sobie jakieś napoje. Niestety okazało się, że zapominałem portfela. Całe szczęście koledzy okazali się pomocni i pożyczyli mi drobne na sok. W końcu po 3 godzinach jazdy dotarliśmy na miejsce. Teraz czekała nas tylko 2-3 godzinna wycieczka i upragnione pieczenie kiełbasek na ognisku. Mniej więcej po godzinie pieszej wycieczki zgłodniałem i zacząłem coraz bardziej zaglądać w stronę plecaka z prowiantem przygotowanym przez mamę. I tu się stała największa tragedia. Wybiegając rano z domu zamiast plecaka na wycieczkę zabrałem z przyzwyczajenia plecak ze szkolnymi podręcznikami. Jak pech to pech. Ale czy tylko mój??? Nie wiem – to koledzy się musieli podzielić kanapkami ze mną.

Po angielsku:
All started from breakdown of current in night and acting not alarm-clock. I had a good sleep very, but in moment it when I was have woken up I had 10 minutes to departure of motor coach from trip. It was successful in last moment with some miracle me however to to be on time. I after entry to motor coach added to my colleagues which ransomed back places of our motor coach. Does not be to concern I began with them with nothing speaking about last demonstration of sport cars. Time passed very merrily, to first stop. As that running out from house I took just rucksack, I had to buy me some drinks. It turned out unfortunately that I left behind wallet. Whole happiness colleagues turned out helpful and lended me on juice change. We in end after 3 hours of drive reached on place. Tylko 2 waited us now-3 hourlong trip and longed-for baking of sausages on fire. I more or less after hour of foot trip growed hungry and began more and more more to look in side of rucksack from prepared by mum provisions. And the largest tragedy stood here. Running out I took from house morning instead of rucksack on trip from habit rucksack from school textbooks. How bad luck then bad luck. but onlly my??? I do not know - then colleagues were had to divide with me with sandwiches.

2 Po polsku:
Drugi Bond z Timothy Daltonem.Dość nietypowy,bo Bond tym razem zajmuje się pomszczeniem Felixa Leitera.To najbardziej okrutny film z cyklu. W Stanach otrzymał kategorię R.Najbardziej spośród wszystkich odbiega od kanonu,bardziej przypomina amerykańskie kino sensacyjne. Widowni nie przysporzyła zmiana tytułu tuż przed premierą filmu.Do zalet filmu należy zaliczyć kilka ciekawych scen akcji,dziewczyny Bonda i kreację Daltona jako 007. W sumie jednak Licencja Na Zabijanie jest filmem przeciętnym.

Po angielsku:
Second Bond from Timothy Daltonem.Enough atypical,because Bond it occupies this time avange oneself Felixa Leitera.This the most cruel film from cycle. He in States received category R. it the Most from among all runs away from canon, it more reminds American sensational cinema. The change of title did not cause the audience near at hand before premiere of film.It it to advantages of film was one should was number several interesting scenes of action,girl Bonda and creation Daltona as 007. in total however Licence On Killing is average film.

Dzkieki :)
Licze na naj :)